Spokojenost mimořádně nadaných žáků ve školním prostředí

Abstract
Bakalářská práce se zabývá spokojeností mimořádně nadaných žáků ve školním prostředí v běžných základních školách z pohledu konkrétně těchto žáků, vzhledem k současnému inkluzivnímu vzdělávání v České republice, kdy mimořádně nadaní žáci mohou často stát na okraji pozornosti oproti žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretická část je zaměřena na historický vývoj vnímání nadání, na vymezení základních pojmů jako je nadání a mimořádné nadání a především se věnuje problematice mimořádně nadaných žáků ve školním prostředí, včetně legislativy. V praktické části je provedena analýza dotazníkového šetření, která vede k závěru, že navzdory převážně negativním názorům odborníků na spokojenost mimořádně nadaných žáků ve školním prostředí tito žáci ve škole většinou spokojeni jsou.
The bachelor thesis deals with the satisfaction of extraordinarily gifted students in the school environment in ordinary elementary schools from the point of view of these students, due to the current inclusive education in the Czech Republic, when exceptionally gifted pupils often stand at the edge of attention compared to students with special educational needs. The theoretical part focuses on the historical development of the perception of giftedness, on the definition of basic concepts such as giftedness and extraordinary talent and above all it deals with the issue of exceptionally gifted students in the school environment including legislation. In the practical part there is an analysis of the questionnaire, which leads to the conclusion that despite the mostly negative opinions of experts about the satisfaction of exceptionally gifted students in the school environment these students are usually satisfied at school.
Description
Subject(s)
mimořádné nadání, nadání, školní prostředí, spokojenost, základní vzdělávání, Extraordinarily gifted, talent, school environment, satisfaction, basic educatio
Citation
ISSN
ISBN