Vztah mezi designem, vývojem výrobku a vlastnostmi textilního materiálu při 3D modelování oděvů a technické konfekce

Title Alternative:Vztah mezi designem, vývojem výrobku a vlastnostmi textilního materiálů při 3D modelování oděvů a technické konfekce
Abstract
Diplomová práce se zabývá průzkumem vztahu mezi objektem a obalem ve 3D software vzhledem k vlastnostem materiálu, který daný objekt potahuje. V teoretické části jsou popsány možnosti tvorby 3D objektů a jejich modelování. Dále pak možnosti 3D skenování, dostupných softwarů a jejich inovací s ohledem na potahování textilií s využitím struktury materiálu a jeho mechanických vlastností. Praktická část obsahuje tvorbu objektů v programu DesignConcept 3D od firmy Lectra, které jsou následně potaženy dvěma druhy textilie s předem naměřenými mechanickými vlastnostmi systémem KES. Tyto objekty jsou následně analyzovány s ohledem na mechanické vlastnosti, střihovou konstrukci obalu a použitou funkci. Závěrem práce je otestovat výsledné střihové díly a jejich vztah k objektu praktickým zpracováním.
The thesis deals with the exploration of the relationship between the object and the envelope in 3D software due to the nature of the material that coats the object. The theoretical part describes the possibilities of 3D objects and modeling. Further possibilities for 3D scanning, available software, and innovations with respect to the coating of fabrics by using the structure of the material and mechanical properties. The practical part includes the creation of objects in DesignConcept 3D from Lectra, which are then coated with two kinds of fabric with pre-measured mechanical properties KES system. These objects are then analyzed with respect to mechanical properties, shear packaging construction and function used. Finally, work is to test the resulting cut pieces and their relationship to the object practical processing.
Description
Subject(s)
DesignConcept 3D, 3D modelování, mechanické vlastnosti, KES system, potahování, střih, DesignConcept 3D, 3D modeling, mechanical properties, KES system, coating, pattern
Citation
ISSN
ISBN