Studie vizuální modifikace tvaru ženské postavy prostřednictvím oděvů

Title Alternative:Study of visual modification form womanfolk figure through dress
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vizuální modifikací disproporcí a tvarů postav. V teoretické části jsou popsána pravidla pro obecné modifikační kroky. Tyto pravidla jsou v další části zpracovány na doporučené a nedoporučené modifikační kroky pro konkrétní tvary a disproporce postav. V praktické části pak následuje výběr vhodných typů postav pro experiment vizuální modifikace tvarů a disproporcí. Ověření teoretických modifikačních pravidel je ve formě kolekce simulovaných doporučených a nedoporučených oděvů na snímcích vybraných postav v 2D podobě. Pro jednotlivé oděvy je vypracován soubor modifikačních kroků. Hodnocení kolekce je provedeno formou dotazníku.
This bachelor work is engaged in a visual modification of disproportions and form of figures. In the theoretic part are writen all over principles for general modification´s measures. Those principles are worked up to advised and unadvised modification´s measures in the next part. Then in the practical part succeed selection of acceptable types figure for a experiment of the visual modification forms and disproportions. Authentication of the theoretical modification´s principles is in the form of collection of simulated advised and unadvised clothes on photos sampled probands in 2D similarity. For the individual clothes is disposed complete of the modification´s measures. An evaluation of collection is performed by a form of list of questions.
Description
katedra: KOD; rozsah: 75 s., 29 s. příloh.
Subject(s)
vizuální modifikace, modifikační kroky, tvar postavy, disproporce postavy, simulace oděvu, visual modification, modification's measures, form of figure, disproportion of figure, simulated dress
Citation
ISSN
ISBN