Odklad povinné školní docházky

Title Alternative:Postponing the obligatory school attendance
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem bakalářské práce byl odklad povinné školní docházky dětí a jejich připravenost pro školu. Práce byla rozdělena do tří částí. První kapitola se zabývala vývojem předškolního dítěte. Druhá kapitola popisovala školní zralost a připravenost a zaměřovala se na vymezení základních pojmů. Shromažďování informací o této problematice probíhalo prostřednictvím odborné literatury. Výzkumná část byla součástí poslední kapitoly, probíhala formou dotazování pracovníků základních škol, ohledně četnosti odkladů povinné školní docházky. Výsledné údaje byly zpracovány a vyhodnoceny v poslední části bakalářské práce. Cílem práce bylo přiblížení problematiky školní zralosti a odkladů povinné školní docházky. Navrhovaná opatření pro práci s dětmi s odkladem povinné školní docházky tvoří závěr bakalářské práce.
Theme of the bachelor´s thesis is postponement of obligatory school attendance and children´s readiness for school. The thesis has three parts. The first chapter is focused on development of pre-school children. The second chapter describes children´s maturity and readiness for school attendance and focus on definition of basic notions. The main information for this thesis was extracted from specialist literature. The research section is part of the last chapter the information was gained by way of inquiry of primary school teaching staff in reference to frequency of postponements of obligatory school attendance. Final results are processed and evaluated in the last part of bachelor´s thesis. The main objective is to explain the problems of maturity for school attendance and postponement of obligatory school attendance. Suggestions for work with children with postponement of school attendance close the bachelor´s thesis.
Description
katedra: KSS; přílohy: pre-school age, school attendance, postponement of school attendance, maturity for school attendance, methods of work with children with postponement of school attendance.; rozsah: 64 s.,
Subject(s)
předškolní věk, mateřská škola, základní škola, školní docházka, odklad školní docházky, školní zralost, metody práce s dítětem s odkladem povinné školní docházky
Citation
ISSN
ISBN