Zhodnocení systému řízení jakosti ve vybraném podniku

Abstract
Diplomová práce se zabývá systémem řízení kvality, potažmo řízením kvality ve zdravotnickém zařízení. Systém řízení kvality v průmyslu ale i v komerčních službách je založen na stejném základě jako systém řízení kvality ve zdravotnictví. Menší odchylka či neshoda nemusí mít ale fatální následky tak jako v oblasti zdravotnictví. Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit systém řízení kvality v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. s praktickou návazností na oddělení zásobování a obchodu. Na základě zjištěných informací provést analýzu procesů na oddělení zásobování a obchodu a identifikovat potenciální neshody se systémem řízení kvality. Na identifikaci potenciálních neshod navazují možná nápravná opatření.
The thesis deals with the quality management system, hence the quality management in healthcare facilities. The quality management system in the industry, but also in commercial service is based on the same basis as a quality management system in health care. Minor deviation or disagreement but may not have fatal consequences, as in the medical field. The aim of this thesis is to describe and evaluate the quality management system at the Hospital of Jablonec nad Nisou, with practical links to the Department of Trade and Supply. Based on the information to analyze the processes of the Department of Supply and Trade, and to identify potential disagreements with the quality management system. To identify potential disagreements follow possible corrective measures.
Description
Subject(s)
Kvalita zdravotní péče, certifikace, akreditace, riziko, spotřební materiál, zásobování, obchod, Evaluation of the quality management system in the selected company
Citation
ISSN
ISBN