Využití vyučovacích metod ve výuce estetické výchovy na SŠ

Abstract
Bakalářská práce: Využití vyučovacích metod ve výuce estetické výchovy na SŠ se zabývá využitím odlišných vyučovacích metod v rámci stejného vyučovacího tématu. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá objasněním pojmů, definic a odlišností vyučovacích metod v estetické výchově na středních školách.Praktická část se zabývá vytvořením příprav na základě zvolených cílových kompetencí. Následně přináší práce reflexi ze strany autorky, cvičné učitelky i žáků.Součástí příloh bakalářské práce jsou výtvarné práce žáků, které vznikly při těchto hodinách.
Bachelor thesis: Use of teaching methods in art education at the secondary school deals with an utilization of different teaching methods within the same teaching subject. The thesis includes two parts: a theoretical and a practical one. The theoretical part focuses on definitions and differences of teaching methods in art education at secondary schools.The practical part deals with compilation of the preparation for art lessons based on the chosen target competencies. Subsequently, the work brings reflection from the author, training teacher and pupils.Part of the bachelor thesis is the artwork of the pupils created during these lessons.
Description
Subject(s)
výukové metody v estetické výchově, střední škola, kompetence, výukové cíle, teaching methods in art education, secondary school, competencies, learning target
Citation
ISSN
ISBN