Diversity and Its Impact on thePerformance of an International Organization

Abstract
Tato práce se zabývá hledáním způsobu, jak plausibilně měřit diverzitu a její vliv na výkonost podniku. Jelikož tento vliv je významně ovlivněn inkluzí, zabývá se studie možnými řešeními, jak tyto dvě proměnné posoudit ve vztahu k výkonnosti. Obsaženy jsou příklady tří společností a jejich přístupu k této problematice. Obsažené kapitoly se intenzivně zabývají tématy, jak měřit finanční a nefinanční výkonost podniku a jaký vliv na toto měření má druh organizace. Kvantitativní výzkum následně hledá důkazy o pozitivním vztahu mezi množstvím žen v představenstvu společnosti a finanční výkonnosti společnosti (ROA). Žádné důkazy o pozitivním vztahu použitá korelační analýza neprokázala. Obě dodatečné hypotézy testující, zda jsou ženy zastoupeny v představenstvu čím dál více a zda jsou v této problematice progresivnější západní nebo východní společnosti, byly potvrzené a dokazují, že žen je v představenstvu v průběhu let více a že západní kultura má vetší zastoupení žen v představenstvu. Nakonec jsou předloženy návrhy, jak by měla firma přistupovat k evaluaci problematiky diverzity ve vztahu k výkonosti a jak tyto veličiny měřit.
This thesis aims to find a way to measure diversity and its impact on business performance plausibly. As this effect is significantly impacted by inclusion, the study discusses possible solutions to assess these two variables in relation to performance. Examples of three companies and their approach to this issue are included. The contained chapters deal intensively with how to measure the financial and non-financial performance of a company and what influence the type of organization has on this measurement. Quantitative research then looks for evidence of a positive relationship between the number of women on the company's board of directors and the company's financial performance (ROA). This correlation analysis did not show any evidence of a positive relationship. The two additional hypotheses test whether women are increasingly represented on the board and whether Western or Eastern companies are more progressive in this matter. Both secondary hypotheses have been confirmed, proving that there are more women on the board over the years and that Western culture has a higher proportion of women on the board. Finally, proposals are presented on how the company should approach the evaluation of diversity issues in relation to performance and how to measure these variables.
Description
Subject(s)
Diverzita, inkluze, sex diversity, představenstvo, automotive, korelační analýza, ANOVA, Diversity, inclusion, sex diversity, executive board, automotive, correlation analysis, ANOVA
Citation
ISSN
ISBN