Elektricky řízená automobilová sedačka

Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarové a hardwarové části externího řízení automobilové sedačky. Detailně je popsán použitý komunikační protokol CAN - Controller Area Network, jeho vlastnosti, principy jeho fungování a použití v automobilovém průmyslu. Praktická část popisuje postup návrhu hardwarového řešení ovládání sedačky s použitím modulu PCAN-MicroMod FD. Zmíněny jsou detaily ze schématu, návrhu desky plošného spoje a konfigurace CAN zpráv. Poslední částí je tvorba aplikace pro Windows v jazyce C#, která umožňuje odesílání CAN zpráv pro ovládání automobilové sedačky, vyčítání její polohy a její vykreslení.
The goal of this bachelor thesis is designing and realizing software and hardware for external control of a car seat. Communication protocol CAN - Controller Area Network is used for this purpose and its properties, the way it functions and its uses in the automotive industry aredescribed in detail. The practical part describes the process of creating a hardware-based solution to controlling a car seat using the PCAN-MicroMod FD module. Details from the schematic, designing of a printed circuit board and configuring CAN messages are mentioned. The last part is about writing a C# Windows application, that enables CAN message sending to control the car seat, reading its current location data and visualizing it.
Description
Subject(s)
Automotive, sedačka, inteligentní řízení, CAN, PCAN-USB, PCAN-MicroMod FD, Automotive, car seat, intelligent control, CAN, PCAN-USB, PCAN-MicroMod FD
Citation
ISSN
ISBN