Numerické simulace přítoku podzemní vody do tunelu.

Title Alternative:Numerical simulation of groundwater inflow into a tunnel.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním cílem diplomové práce je simulovat proudění podzemní vody v okolí tunelu a získané výsledky podrobit srovnání s naměřenými daty. V úvodu práce se zabýváme teoretickým popisem proudění podzemní vody a metodami numerického výpočtu úloh proudění. Uvádíme stručný popis softwarových nástrojů použitých pro tvorbu a práci s modelovými úlohami. Další kapitola popisuje lokalitu Bedřichov a tunel Bedřichov A. Řešení úlohy je následující. Postupujeme od geometricky jednodušších úloh až po úplný 3D model lokality Bedřichov. Na prvních úlohách jsme odhadli hodnoty hydraulické vodivosti horniny v okolí tunelu. V další úloze jsme na 2D řezu reálnějšího terénu zjišťovali jak se jednotlivé varianty nastavení okrajových podmínek projeví na proudění vody. Nakonec jsme přistoupili k vytvoření 3D modelu lokality Bedřichov. Poslední modely hlavní řešené úlohy porovnáváme vzhledem k měřeným přítokům vody do tunelu.
The main aim of my diploma thesis is to simulate a groundwater flow in the surrounding of the tunnel and to compare the obtained readings with the measured data. At the beginning of the thesis I deal with a theoretical description of the groundwater flow and the methods of a numerical calculation of the flow. I present a brief description of the software tools used for creation and working with the model assignments. The other chapters describe of Bedřichov locality and the tunnel Bedřichov A. The solution task is as follows. We proceed from geometrically easier tasks up to the complete 3D model of Bedřichov locality. Upon the first tasks we disclosed values of hydraulic conductivity in the surrounding of the tunnel. In the next task using the 2D section of a more practical terrain we investigated how particular options of marginal conditions influence the groundwater flow. In the final phase we came to create the 3D model of Bedřichov locality. The last models of this main task solved are compared with regards to the measured inflows into the tunnel.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 50 s.
Subject(s)
proudění podzemní vody, numerické simulace, lokalita Bedřichov, hydraulická vodivost, groundwater flow, numerical simulations, Bedřichov locality, hydraulic conductivity
Citation
ISSN
ISBN