Rizika spojená se zapojením firmy do mezinárodního obchodu

Abstract
Diplomová práce se zabývá riziky, kterým musí čelit každý podnik působící na mezinárodním trhu. Teoretický rámec diplomové práce se nejprve věnuje teoriím mezinárodního obchodu a obecnému pojmu riziko. Následně jsou rozebrána rizika v mezinárodním obchodě včetně způsobů jejich zajištění. Analytická část práce se zaměřuje na rozbor rizik, kterým čelí společnost Artglass při vývozu svého zboží na zahraniční trhy. Hlavní důraz je kladen na riziko teritoriální. Účelem diplomové práce je zhodnotit míru teritoriálního rizika spojeného s nejvýznamnějšími vývozními zeměmi firmy. Na základě analýzy vybraných hledisek jsou pro firmu Artglass navržena opatření ke snížení míry rizik.
The thesis focuses on the risks faced by every company operating within the international market. Firstly, the theoretical framework deals with theories of international trade and the general concept of risk. Subsequently, the paper analyses the risks of international trade, including the methods of their securing. The analytical part of the paper examines the risks of internationally-trading company Artglass; putting a major emphasis on country risks. The aim of the thesis is to evaluate Artglass's country risks with respect to Arglass's most significant countries of export. Following the analysis of selected aspects, the study makes recommendations on mitigation of Artglass's risks.
Description
Subject(s)
Riziko, mezinárodní obchod, teritoriální riziko, vývoz, pojištění, rating, globální teroristický index, světový index míru, politická stabilita, vnitrostátní konflikty, násilné demonstrace, Risk, international trade, country risk, export, insurance, rating, global terrorism index, global peace index, political stability, internal conflicts, violent demonstrations
Citation
ISSN
ISBN