Bilinguals and their use of languages in the Czech Republic

Abstract
Bakalářská práce zkoumá dvojjazyčnost a využití jazyků bilingvními jedinci v České republice. Dokládá, jak dvojjazyční lidé používají jazyky v konkrétním prostředí, s určitými lidmi a při různých aktivitách.V teoretické části je popsáno několik definic, které blíže vysvětlují, co je to bilingvismus. Dále jsou zde zmíněny typy dvojjazyčnosti, diglosie ve vztahu s dvojjazyčností nebo nový fenomén zvaný heritage language neboli jazyk dědictví. Závěrečná část teorie popisuje lingvistické zvláštnosti a mýty týkající se dvojjazyčnosti.Praktická část bakalářské práce je sestavena z dat získaných od třiceti respondentů, kteří odpovídali na otázky zaměřené na využití jazyků bilingvními jedinci v konkrétních situacích, s konkrétními lidmi, při komunikaci s jinými dvojjazyčnými jedinci nebo i například na to, zda střídají jednotlivé jazyky na základě měnících se emocí. Veškeré získané informace jsou verbálně popsané a graficky znázorněné na základě předem prostudované teorie.
The bachelor thesis studies bilingualism and the language use of bilingual individuals in the Czech Republic. The paper explores how bilinguals use their languages in specific surroundings, with specific people, and in specific activities.The theoretical part explains what bilingualism is and some of the main definitions are stated. Further, the explanation includes some types of bilingualism, describes diglossia in relation to bilingualism, and subsumes heritage language as a new phenomenon. The last part of the theory deals with the linguistic peculiarities and myths of bilingualism.The practical part of the thesis is based on the data collected from thirty participants who responded to questions concerning with whom and where a particular language is used, which tongues are used for daily activities and to communicate with other bilinguals or language switch according to specific emotions. All the information are analysed graphically and verbally with regard to knowledge from the theory.
Description
Subject(s)
Dvojjazyčnost, jazyk, mateřský jazyk, použití jazyka, komunikace, Bilingualism, language, mother tongue, language use, communication
Citation
ISSN
ISBN