Adaptace zaměstnanců ve vybraném podniku

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou adaptace nových zaměstnanců ve vybraném podniku. Cílem práce je na základě analýzy současného adaptačního procesu ve společnosti Devro navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu. Teoretická část práce na základě odborné literatury vymezuje základní pojmy související s činnostmi řízení lidských zdrojů, přijímáním zaměstnanců, avšak zejména s oblastí adaptace. V praktické části je nejprve blíže představena vybraná společnost. Poté je zanalyzován a zhodnocen současný proces adaptace dělnických i technicko-hospodářských pracovníků. Dle teoretických východisek a odhalených slabých stránek procesu jsou navržena opatření ke zlepšení současné situace. Hlavním výstupem práce je vytvořený dotazník, jehož prostřednictvím by společnost mohla pravidelně získávat zpětnou vazbu týkající se průběhu adaptačního procesu od svých zaměstnanců. V závěru práce je uvedeno ekonomické zhodnocení vybraných doporučení.
This diploma thesis deals with the issue of the induction process of new employees in a selected company. The aim of this thesis is on the basis of analysis of the current induction process in the company Devro to suggest arrangements for improvement of the current situation. The theoretical part, based on professional literature, defines basic terms related to human resource management activities, hiring employees, but especially in the field of induction. In the practical part, there is described in detail the selected company. Then the current induction process of manual workers and technical-economic employees is analyzed and evaluated. Based on theoretical knowledge and revealed weaknesses of the process, there are suggested arrangements for improvement the current situation. The main output of the thesis is a formed questionnaire, through which the company could regularly obtain feedback on the course of the induction process from its employees. In the conclusion of the thesis, there is mentioned economic evaluation of selected recommendations.
Description
Subject(s)
Adaptační proces, nástup nových zaměstnanců, personální činnost, řízení lidských zdrojů, zaškolení, Induction process, onboarding of new employees, personnel activity, human resource management, training
Citation
ISSN
ISBN