IoT - sběr a zpracování dat snímačů s modulem ESP8266

Abstract
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s aplikací obvodu ESP8266 jako snímače vybraných fyzikálních veličin. Dále se seznámit s jeho dostupnými verzemi firmware a programováním. Poté navrhnout a implementovat vhodný způsob sběru vybraných fyzikálních veličin za pomocí modulu, data následně archivovat, přenést je a zpracovat na vybrané serverové aplikaci. Úvodní část této práce popisuje základní informace o použitém modulu a technologie použité k samostatnému vývoji aplikace. Aplikace je naprogramována v jazyce MicroPython.
The aim of this bachelor thesis is to familiarize with the application of the ESP8266 circuit as a sensor of physical quantities. Then get familiar with its available firmware versions and programming. After that design and implement a suitable method of collecting selected physical quantities using the module, then archiving, transferring and processing the data toa selected server application. The first part of this thesis describes the basic information about the module and technologies used for the development of the application. The application is programmed in MicroPython language.
Description
Subject(s)
Mikropočítač ESP8266, HTTP protokol, MQTT protokol, programování v jazyce MicroPython, IoT platformy, Microcomputer ESP8266, HTTP protocol, MQTT protocol, MicroPython programming, IoT platforms
Citation
ISSN
ISBN