Zařazení dětí s poruchou autistického spektra do společnosti prostřednictvím her

Abstract
Závěrečná práce se zaměřuje na rozšíření nabídky aktivního trávení volného času intaktních dětí a dětí s poruchou autistického spektra. Teoretická část práce objasňuje význam porucha autistického spektra a popisuje vývoj jedince v autistické triádě. Zároveň se zaměřuje na význam her u dětí. V naplánovaném projektu jsou popsány konkrétní příklady tvořivých a herních činností realizovaných v rámci volnočasového kroužku. Tyto hry jsou vhodné pro rozvoj základních pohybových dovedností intaktních dětí a dětí s postižením, pomáhají k socializaci, kooperaci a rozvoji hrubé i jemné motoriky. Projekt rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit, poskytuje pedagogům prostor pro rozvoj sociálních dovedností dětí a možnost rozvoje sociálních vztahů. V závěru je zhodnocena realizace projektu, která byla zásadně ovlivněna pandemií Covid-19.
The final work concerns the spending of free time to expand the offer of active time of intact children and children with autism spectrum disorder. The theoretical part of the work clarifies the significance of the autism spectrum disorder and describes the development of an individual in the autistic class. At the same time focus on the importance of games in children. The planned project describes specific examples of creative and gaming activities carried out within the leisure circle. These games are suitable for the development of basic movement skills of intact children and children with disabilities, they help to socialize, cooperate and develop gross and fine motor skills. The project expands the offer of leisure activities, provides teachers with space for the development of children's social skills and the possibility of developing social relationships. In the end, the implementation of the project, which was fundamentally affected by the Covid-19 pandemic, is evaluated.
Description
Subject(s)
volnočasový kroužek, děti s PAS, pohybové aktivity, tvůrčí činnosti, leisure group, children with ASD, physical activities, creative activities
Citation
ISSN
ISBN
Collections