Za poznáním vánočních zvyků a tradic v Evropě

Abstract
Závěrečná práce Za poznáním vánočních zvyků a tradic v Evropě představuje pedagogický projekt přípravy a realizace vánoční akce, při které děti formou zážitku putování zimním večerním lesem poznávají rozmanitost vánočních tradic v různých evropských zemích. Teoretická východiska práce poskytují stručné shrnutí porovnání zážitkové pedagogiky s frontálním způsobem výuky, psychický vývoj dětí mladšího školního věku a stručné informace o vánočních tradicích v několika evropských zemích, které jsou využity v pedagogickém projektu závěrečné práce.
The thesis Following the Christmas Customs and Traditions in Europe represents a pedagogical project of preparation and realisation of a Christmas event, by which are the children acquainted with variety of Christmas traditions in different European countries in a form of pilgrimage through the winter forest in the evening. The theoretical resources provide a brief summary of comparison of experiential pedagogy with a way of frontal teaching, mental development of children in early school age and a brief information on Christmas traditions in some European countries that are used in the pedagogical project of this thesis.
Description
Subject(s)
Zážitková pedagogika, mladší školní věk, Vánoce, zvyky, tradice, zážitek, Experience pedagogy, younger school age, Christmas, customs, traditions, experience
Citation
ISSN
ISBN
Collections