Stimulační program Metoda dobrého startu u dětí s vývojovou dysfázií

Title Alternative:Children with Developmental Dysphasia in Stimulation Program Method of Good Start
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývala dětmi s vývojovou dysfázií a vlivem Metody dobrého startu na děti s touto poruchou. Bakalářská práce byla psána ve dvou částech, teoretické a empirické. Teoretická část byla psána na základě četby literatury uvedené v seznamu použitých zdrojů a také na základě setkání s odborníky, kteří se zaobírají podporou vývoje předškolních a školních dětí jako speciální pedagogové. Tato část se zabývala vývojem řeči, poruchami řeči, vývojovou dysfázií a stimulačním programem Metoda dobrého startu. Empirická část má kvalitativní charakter a k jejímu zpracování bylo využito několik metod a technik. Bylo to především přímé pozorování a přímá práce s dětmi, rozhovor s rodiči a analýza dokumentů. Empirická část popisuje vývoj vybraných dílčích funkcí u čtyř chlapců s vývojovou dysfázií, kteří pracovali s Metodou dobrého startu po dobu šesti měsíců. Výzkumné šetření bylo provedeno v podobě čtyř kazuistik.
The bachelor thesis is written about children with developmental dysphasia and effect of the Good start method on them. The bachelor thesis is divided into two parts, the theoretical and the empirical part. The theoretical part was written based on literature listed in the resources and also on the basis of meetings with experts who are involved in supporting development of preschool and school children as special aducation teachers. The theoretical part deals with the speech development, speech disorders, Developmental dysphasia and stimulation program The Method of Good Start. The empirical part had charakter of qualitative research and for its processing was used several methods. It was observation and work with children, interview with parents and analysis of documents. This part analysed development of particular function of four boys with developmental dysphasia, who were working in Method of Good Start for six month. The research was realized as four case studies.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN