Trest smrti

Title Alternative:Capital Punishment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis dealt with a major issue of the death penalty in the context of today´s society. In addition of the theoretical base, the bachelor thesis was based on the societal attitudes towards this issue. Its aim was to characterize the attitudes of the Liberec Region´s citizens towards the death penalty and analyze these attitudes with regard to age, sex, educational level and religious affiliation of respondents. The work consisted of two main parts.It was the theoretical part, which with the aid of processing and presentation of expert sources, besides it described and explained the basic terminology in this area, it also dealt with the broader issue of capital punishment.The practical part of the thesis surveyed - using a questionnaires distributed among the hundred randomly selected citizens of Liberec Region - attitudesto death penalty. The results showed that a majority of the Liberec Region´s citizens are exponents of capital punishment, but also that a significant proportion of citizens of Liberec Region doesn´t have a clear view of the death penalty. These findings resulted in concretemeasures proposed in the fieldof criminal legislation, prevention and education. The greatest contributionof the thesis in relation to solved problems can be considered a finding that the death penalty is a topic which deals with the public, is not indifferent, and that the current legislative situation and the absence of capital punishment in the Czech law doesn´t reflect the needs, desires and trends of the Czech public in fact.
Bakalářská práce se zabývala závažným tématem trestu smrti v kontextu dnešní společnosti. Kromě teoretické základny vycházela z postojů veřejnosti k této problematice. Jejím cílem bylo charakterizovat postoje občanů Libereckého kraje k trestu smrti a tyto postoje analyzovat s ohledem na věk, pohlaví, dosažené vzdělání a náboženskou příslušnost respondentů. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracovánía prezentace odborných zdrojů mimo to, že popisovala a objasňovala základní pojmosloví z této oblasti, zabývala se dále širší problematikou absolutního trestu. Praktická část práce zjišťovala pomocí dotazníku distribuovaného mezi stovku náhodně vybraných občanů Libereckého kraje postoje občanů k trestu smrti. Výsledky ukázaly, že většina občanů Libereckého kraje jsou zastánci trestu smrti, ale také to, že značná část občanů Libereckého kraje nemá na trest smrti jednoznačný názor. Tato zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti trestního zákonodárství, prevence a osvěty. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění,že trest smrti je tématem, kterým se veřejnost zaobírá, není jí lhostejné,a že současný legislativní stav a absence trestu smrti v českém právním řáduv podstatě neodráží potřeby, přání a tendence české veřejnosti.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 60 s. (93828 znaků)
Subject(s)
death penalty, capital crime, purpose of punishment, execution, offense, punishment, offender, prisoner, means the death penalty, arguments for and against capital punishment, trest smrti, hrdelní zločin, účel trestu, poprava, delikt, trestání, pachatel, odsouzený, způsoby vykonání trestu smrti, argumenty pro a proti trestu smrti
Citation
ISSN
ISBN