Efektivní komunikace se skupinou mládeže s probačním dohledem

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace s delikventní mládežía efektivními přístupy k ní v rámci skupinové sociálně-rehabilitační prácev Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Prezentovaným průzkumným problémem je otázka, je-li Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež prostředím, v němž lze realizovat skupinový výchovný program PMS pro mladistvé a jak se specifika NZDM projeví ve vlastní realizaci, neboť tato praxe není v současné době plošně rozšířená. Cílem práce je deskripce průběhu realizace řízeného skupinového setkání jako efektivního nástroje sociálně-rehabilitační práce s delikventní mládeží.V teoretické části bakalářské práce jsou sledovány projevy problémového,delikventního a kriminálního jednání, které jsou pro mladistvé typické a jsou v mnoha ohledech podmíněny právě probíhající vývojovou etapou adolescence, která je zde charakterizována. Druhá kapitola představuje sociální práci se skupinou se zaměřením na práci s delikventní mládeží, její tradici, typologii a základní techniky, které mohou sloužit jako nástroj preventivních i výchovných programů. Empirická část zachycuje výstupy pozorování průběhu cyklu skupinových sociálně - rehabilitačních a interakčních setkání mládeže s nařízeným probačním dohledem, která se uskutečnila v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, které jsou následně interpretovány na základě metod kvantitativního průzkumu s kvalitativními prvky. Pro získání uceleného obrazu jsou do průzkumu zahrnuta i data získaná dotazníkovým šetřením. Průzkumná zjištění jsou diskutována v kontextu s aktuálními studiemi, souvisejících s našimi tématy/tématem.Z průzkumných zjištění vyplývá, že respektování vývojových specifik adolescentů, která podmiňují určité komunikační vzorce a způsoby chování, spolu s bezpečným prostorem a subjekt-subjektovým přístupem, které jsou základními pilíři práce v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, společně vytváří smysluplné a efektivní podmínky pro realizaci daného typu sociální rehabilitace mládeže. V práci prezentovaná data naznačují, že Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež by mohla být optimálním partnerem Probační a mediační službě pro realizaci obdobných výchovných probačních programů.
This bachelor thesis focuses on the topic of communication with delinquent youth and effective approaches to it within the group social-rehabilitation work in the Low-Threshold Facility for Children and Youth. The presented research problem is the question, of whether the Low-Threshold Facility for Children and Youth, is an environment in which the group educational program PMS for adolescents can be implemented and how the specifics ofNZDM will be reflected in its own implementation, because this practice is not currently widespread. The aim of the work is to describe the course of the implementation of a controlled group meeting, as an effective tool of social-rehabilitation work with delinquent youth. In the theoretical part of the bachelor's thesis, the manifestations of problematic, delinquent and criminal behavior, which are typical for juveniles and are conditioned in many respects by the ongoing developmental stage of adolescence, which is characterized here. The second chapter presents social work with a group focusing on working with delinquent youth, its tradition, typology and basic techniques that can serve as a tool for preventive and educational programs. The empirical part captures the results of observing the course of the cycle of group social- rehabilitation and interaction meetings of youth with ordered probation supervision, which took place in the Low-Threshold Facility for Children and Youth, which are then interpreted on the basis of quantitative research methods with qualitative elements. In order to obtain a comprehensive picture, the data obtained by the questionnaire survey are also included in the survey. Exploratory findings are discussed in the context of current studiesrelated to our topic themes. Exploratory findings show that respecting the developmental specifics of adolescents, which condition certain communication patterns and behaviors, together with a safe space and subject-subject approach, which are the basic pillars of workin lowthreshold facilities for children and youth, they create meaningful and effective conditions for the implementation of a given type of social rehabilitation of youth together. The data presented in this work suggest that low-threshold facilities for children and youth could bethe optimal partner of the Probation and Mediation Service for the implementation of similar educational probation programs.
Description
Subject(s)
Delikvence mládeže, práce se skupinou, sociální rehabilitace, Probační a mediačníslužba, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, komunikace, Juvenile delinquency, group work, social rehabilitation, Probation and mediationservice, Low-threshold facilities for children and youth, communication
Citation
ISSN
ISBN