Využití nástrojů kurzového zajištění podniku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá řešením kurzového rizika v podniku. Hlavním tématem je specifikace metod a nástrojů, kterých může podnik využít k zajištění proti nepříznivému vývoji kurzů. Práce je dělena na čtyři kapitoly. První kapitola se věnuje obecně rizikům, dále se zaměřuje na finanční rizika. Následuje určování měnových kurzů, značení devizových kurzů a funkce kurzu České národní banky. Poté práce přechází na problematiku kurzového rizika a charakteristiku jednotlivých metod jeho eliminace. Dalšími řešenými oblastmi jsou obchodní vztahy podniků s bankami a hledání spolehlivého zdroje aktuálních informací o trzích. Finální část se zaobírá společností CRYTUR, spol. s r. o., jejíž hlavní činností je výroba a zpracování syntetických krystalů a jejich výzkum a vývoj. Nedílnou součástí práce jsou prvky mezinárodního obchodu. Výstupem práce je vyhodnocení kurzového zajištění sledovaného podniku.
The bachelor thesis deals with the solution of an exchange rate risk in a company. The main topic is the specification of the methods and instruments that a company can use to hedge against adverse exchange rate developments. The bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the risks in general, with a subsequent focus on financial risks. Furthermore, the thesis focuses on determining exchange rates, designation of exchange rates and the function of the exchange rate set by the Czech National Bank. Then the thesis moves to exchange rate risk and characteristics of each methods of its elimination. Other covered areas are business relations between companies and banks and finding a reliable source of up-to-date market information. Final part deals with CRYTUR, Ltd., whose main focus is on synthetic crystal manufacturing and processing and on its research and development. Elements of international trade make up an essential part of the thesis. The output of the thesis is the evaluation of the exchange rate hedging of the monitored company.
Description
Subject(s)
Finanční derivát, forward, futures, kurzové riziko, měnový kurz, opce, riziko, swap, Currency exchange rate, exchange rate risk, financial derivate, forward, futures, option, risk, swap
Citation
ISSN
ISBN