Standardizace výstupních jazykových testů C1 obchodní angličtiny

Title Alternative:Standaryzacja wyjściowych testów językowych C1 dotyczących biznesowego języka angielskiego
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Centrum jazykového vzdělávání MU (CJV MU) v souladu se svou koncepcí výuky jazyků zahájilo v roce 2012 proces inovace a standardizace testování a hodnocení jazykových dovedností studentů nefilologických oborů MU. Proces inovace a standardizace testování probíhá ve dvou rovinách. Tou první je standardizace formátu výstupních jazykových testů na úrovních B1, B2 a C1 pro všechny jazyky vyučované CJV MU, což mimo jiné znamená, že se kromě tradiční gramaticko-lexikální části testují všechny čtyři jazykové dovednosti a to napříč úrovněmi i jazyky. Druhá rovina standardizace spočívá v implementaci dobré praxe vývoje jazykového testu tak, jak ji například uvádí Manuál pro vývoj jazykového testu a zkoušení (Manual for Language Test Development and Examining) vypracovaného asociací ALTE z podnětu Divize jazykové politiky Rady Evropy. V kontextu tohoto procesu bude představena inovace a standardizace jazykových testů obchodní angličtiny na úrovni C1 Rámce z Ekonomicko-správní fakulty MU. S použitím výsledků pretestace takto inovovaných testů bude analyzováno, jaký dopad z hlediska očekávané úspěšnosti budou mít inovované testy na testovou populaci a jak inovované testy subjektivně vzhledem ke svým potřebám vnímají sami studenti.
Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Masaryka (CKJ UM) rozpoczęło w 2012 roku, zgodnie ze swoją koncepcją nauczania języków obcych, proces doskonalenia i standaryzacji sprawdzania i oceniania umiejętności językowych studentów kierunków nefilologicznych UM. Proces ten odbywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą jest standaryzacja formy wyjściowych testów językowych na poziomach B1, B2 i C1 dla wszystkich języków nauczanych w CKJ UM. Druga płaszczyzna standaryzacji polega na wdrożeniu dobrej praktyki rozwoju testu językowego w taki sposób. W kontekście tego procesu zaprezentowano udoskonalenie i standaryzację testów językowych sprawdzających biznesowy język angielski na poziomie C1. Wykorzystując wyniki wstępnego sprawdzenia w ten sposób zmodyfikowanych testów, przeprowadzona zostanie analiza ich wpływu na sprawdzaną populację pod kątem oczekiwanych korzyści. Zbadane zostaną także subiektywne oceny studentów dotyczące zmodyfikowanych testów pod kątem ich przydatności.
The Language Centre (LC) of Masaryk University launched a language test and assessment standardisation and innovation process in accordance with its language policy in 2012. The standardisation process involves two distinct dimensions. The first one represents standardising the format of its language tests at the B1, B2 and C1 levels. The other scope consists in implementing a set of common standards for language test development. The standardisation and innovation of Business English tests at the C1 level of the CEFR will be presented within this framework. Using the outcomes of the pretesting phase, the impact of these tests on the target population will be analysed in terms of the expected success rate and students’ subjective perception of the newly developed tests with respect to their needs.
Der Fremdsprachenlehrstuhl an der Masaryk-Universität (MU) eröffnete im Jahre 2012 in Übereinstimmung mit seiner Unterrichtskonzeption den Prozess der Innovation und der Standardisierung des Testens und der Bewertung der sprachlichen Fertigkeiten der Studenten nichtphilologischer Studienfächer an der MU. Der Prozess von Innovation und Standardisierung des Testens verläuft auf zwei Ebenen. Die erste Ebene besteht in der Standardisierung des Formats der Sprachtests auf den Stufen B1, B2 und C1. Die zweite Ebene der Standardisierung beruht auf der Implementierung einer guten Entwicklungspraxis von Sprachtests. Im Kontext dieses Prozesses werden Innovation und Standardisierung von Sprachtests in Wirtschaftsenglisch auf dem Niveau C1 der Fakultät für Ökonomie und Verwaltung der MU vorgestellt. Unter Nutzung der Ergebnisse der Prätestation der so innovierten Tests wird analysiert, was für eine Auswirkung die innovierten Tests auf die getestete Population unter dem Gesichtspunkt der erwarteten Erfolgsquote haben wird und wie die innovierten Tests subjektiv von den Studenten selbst im Hinblick auf deren Bedürfnisse wahrgenommen werden.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN