Rozvoj tvořivosti ve volnočasovém kroužku s prvky waldorfské pedagogiky u předškolních dětí

Title Alternative:Developing creativity through spare time activities with elements of Waldorf education for preschool children
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rozvojem tvořivosti a pedagogikou Rudolfa Steinera. Jejím cílem je nastínit osobnost Rudolfa Steinera a jeho obecné principy se zřetelem na prvních sedm let věku dítěte. Dále předkládá ucelený program tvořivých činností motivovaných slavnostmi od sv. Martina po Velikonoce s využitím prvků waldorfské pedagogiky. Teoretická část se zabývá rozvojem tvořivosti, vývojem a potřebami předškolního dítěte a výchovnými principy waldorfské pedagogiky. Zaměřuje se na úlohu vychovatele, potřebu dítěte získávat smysluplné podněty zvenčí, potřebu životní jistoty, potřebu smysluplného světa a otevřené budoucnosti, zabývá se rozvojem smyslů a utvářením řádu. Praktická část představuje program inspirovaný slavnostmi a tradicemi od sv. Martina po Velikonoce realizovaný ve volnočasovém kroužku tvořivosti s principy waldorfské pedagogiky.
The bachelor thesis deals with the development of creativity and pedagogy of Rudolf Steiner. Its aim is to outline the personality of Rudolf Steiner and his pedagogical principles with respect to the first seven years of the child's age. It also presents a comprehensive program of creative activities motivated by celebrations of St. Martin and Easter using elements of Waldorf pedagogy. The theoretical part deals with the development of creativity, development and needs of pre-school children and educational principles of Waldorf pedagogy. It focuses on the role of the educator, children needs in terms of meaningful stimuli from the outside world, the need of skills for life and life goals/aims; securities, the need for a meaningful world and an open future, it deals with the development of senses and the formation of the order. It also deals with the symbolism of the celebrations of the year and outlines the content of the art and work activities at Waldorf kindergarten. The practical part is a program inspired by celebrations and traditions of St. Martin and Easter implemented in an afternoon club of creativity with the principles of Waldorf pedagogy.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN