Podnikatelský záměr pro start-upovou firmu v oblasti cukrářství

Abstract
Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro start-upovou firmu v oblasti cukrářství. V úvodních kapitolách jsou definovány pojmy z oblasti podnikání, převážně je zde věnován prostor pro vymezení podnikání formou start-upu. Následně jsou uvedeny možnosti pro tvorbu podnikatelského záměru. Po zhodnocení možných variant pro tvorbu podnikatelského záměru jsou některé z nich aplikovány v praktické části této práce. Hlavním cílem je vytvoření podnikatelského záměru pro vlastní, inovativní start-upovou společnost Cupkate Kate. Tato společnost je zaměřena na cukrářství v moderním pojetí, jelikož přináší nabídku unikátní služby. Podnikatelský záměr je tvořen metodou Lean Canvas, který je vhodný pro start-upové firmy z důvodu své jednoduchosti a časové nenáročnosti. Podnikatelský záměr je doplněn o některé další části, které autorka práce považuje za podstatné a v Lean Canvas nedisponuje prostorem pro jejich dostatečné vystižení. V závěru práce dochází také ke zhodnocení ekonomické efektivity podnikání tohoto start-upového podniku.
The bachelor's thesis deals with the elaboration of a business plan for a start-up company in the field of confectionery. In the introductory chapters, terms from the field of business are defined, mainly space is devoted to the definition of business in the form of start- up. Subsequently, the possibilities for creating a business plan are presented. After evaluating possible variants for the creation of a business plan, some of them are applied in the practical part of this work. The main goal is to create a business plan for own, innovative start- up company Cupkate Kate. This company focuses on confectionery in a modern way, as it offers a unique service. The business plan consists of the Lean Canvas method, which is suitable for start-up companies due to its simplicity and time-saving nature. The business plan is supplemented by some other parts, which the author considers to be essential and does not have space in the Lean Canvas to adequately capture them. At the end of the work there is also an evaluation of the economical business efficiency of this start-up company.
Description
Subject(s)
Business model, cukrářství, Business Model Canvas, Lean Canvas, podnikání, podnikatelský plán, podnikatelský záměr, služba, start-up, Business model, Business Model Canvas, business plan, confectionery, entrepreneurship, Lean Canvas, service, start-up
Citation
ISSN
ISBN