Vliv konopných kalhotek na kvasinky a gynekologické problémy

Abstract
Bakalářská práce se zabývá ověřením hypotéz, že kalhotky s konopnými vlákny zpomalují rozmnožování kvasinek a přinášejí vyšší pocit komfortu. V první kapitole teoretické části jsou představeny základní informace o konopí, legislativě jeho pěstovaní, konopných vláknech a zpracování konopí pro textilní průmysl. V návaznosti na první kapitolu je ve druhé kapitole představena česká firma Bohempia specializující se na obuv, oděvy a doplňky z konopí. V této kapitole jsou také popsány konopné kalhotky, které budou předmětem výzkumu v praktické části této práce. Třetí kapitola je zaměřena na kvasinky způsobující vulvovaginální kandidózu např. Candida albicans a Saccharomyces cerevisiae a na laboratorní diagnózu tohoto kvasinkového onemocnění. V poslední kapitole jsou popsány komfortní vlastnosti textilu, kterými jsou psychologický, senzorický, termofyziologický a patofyziologický komfort. Dále jsou popsány subjektivní metody hodnocení těchto vlastností.Praktická část bakalářské práce je rozdělena do dvou výzkumných činností. V první části je vytvořeno dotazníkové šetření, které srovnává komfort respondentek po dni nošení 100% bavlněných kalhotek a po dni nošení kalhotek SIMO značky Bohempia s materiálovým složením 70% bavlna, 30% konopí. Druhou částí je několikadenní laboratorní testování, při němž se zkoumalo množení kvasinek Saccharomyces cerevisiae na konopné textilii. Toto testování probíhá metodou AATCC 147 a testem přímého nánosu kvasinek (nános, vytřepání a kultivace).
The bachelor thesis deals with testing the hypotheses that panties with hemp fibers slow down the reproduction of yeast and bring a greater sense of comfort. In the first chapter of the theoretical part, basic information about hemp, hemp cultivation legislation, hemp fibers and hemp processing for the textile industry are presented. Following on from the first chapter, the second chapter introduces the Czech company Bohempia, which specializes in hemp footwear, clothing and accessories. This chapter also describes hemp panties, which will be the subject of research in the practical part of this thesis. The third chapter focuses on the yeasts causing vulvovaginal candidiasis, e.g. Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae, and the laboratory diagnosis of this yeast disease. The fourth and final chapter describes the comfort properties of textiles, which are psychological, sensory, thermophysiological and pathophysiological comfort. Subjective methods for assessing these properties are also described.The practical part of the bachelor thesis is divided into two research activities. In the first part, a questionnaire survey is developed to compare the comfort of the respondents after a day of wearing 100% cotton panties and after a day of wearing SIMO panties of the Bohempia brand with a material composition of 70% cotton, 30% hemp. The second part is several days of laboratory testing to investigate the multiplication of Saccharomyces cerevisiae yeasts on hemp textiles. This testing is carried out using the AATCC 147 method and a direct yeast deposition test (deposition, shaking and culturing).
Description
Subject(s)
konopí, kalhotky, kvasinky, vulvovaginální kandidóza, komfortní vlastnosti, AATCC, cannabis, panties, yeast, vulvovaginal candidiasis, comfort properties, AATCC
Citation
ISSN
ISBN