Využití bajky při výuce čtení v 1. a 2. ročníku ZŠ

Abstract
Tato diplomová práce se věnuje rozvoji čtenářských dovedností dětí pomocí literárního programu "Čteme bajky v 1. a ve 2. ročníku ZŠ". Tento program využívá literární žánr bajka a metody dramatické výchovy s mezipředmětovými vztahy. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti, literární výchově v 1. období ZŠ a využití dramatické výchovy v literární výchově. Praktická část se věnuje ověření programu a obsahuje metodické listy pro učitele. Cílem práce je inspirovat učitele na prvním stupni ZŠ, a nabídnout řešení, jak zapojovat do výuky čtení a literární výchovy více mezipředmětové vztahy a metody dramatické výchovy, které přispějí k většímu zaujetí a většímu zájmu žáků o čtenářství a knihu.
This master's thesis focuses on the development of children's reading skills through the literary program "Reading Fairy Tales in 1st and 2nd Grade of Elementary School". This program utilizes the fairy tale genre and drama education methods with interdisciplinary relationships. The work consists of a theoretical and practical part. The theoretical part is dedicated to the development of reading literacy, literary education in the 1st stage of elementary school, and the use of drama education in literary education. The practical part is dedicated to the verification of the program and includes methodological sheets for teachers. The aim of the work is to inspire primary school teachers and offer solutions on how to integrate more interdisciplinary relationships and drama education methods into teaching reading and literary education, which will contribute to greater engagement and increased interest in reading and books among students.
Description
Subject(s)
rozvoj čtenářské gramotnosti, literární výchova, dramatická výchova, mezipředmětové vztahy, bajka
Citation
ISSN
ISBN