Aplikace statistických metod a postupů při vyhodnocování dat z výběrových šetření v podnicích

Abstract
Diplomová práce se zabývá spokojeností a motivací zaměstnanců v konkrétním podniku. V první části jsou vysvětleny podstatné skutečnosti z teorie personálního managementu a metodologie výzkumu. Druhá část se věnuje samotnému průzkumu v dané firmě. Pomocí dotazníkového šetření jsou zjišťovány osobní postoje pracovníků k odměnám, interní komunikaci, benefitům, firemním akcím a dalším aspektům ovlivňující spokojenost jednotlivců i celkový chod firmy. Získaná data jsou vyhodnocena za použití vybraných statistických metod a postupů. Následně jsou navrhnuta určitá doporučení vedoucí ke zvýšení spokojenosti a motivace zaměstnanců, což je hlavní cíl této diplomové práce.
The thesis deals with a satisfaction and a motivation of employees in a particular company. The first part presents the essential facts of the theory of personnel management and research methodology. The second part focuses on the research in the company. The personal attitudes of employees to rewards, internal communication, benefits, corporate events and other aspects affecting the satisfaction of individuals and the overall operation of the company are ascertained by means of a questionnaire survey. The obtained data are evaluated using selected statistical methods and procedures. Subsequently, specific recommendations are proposed to increase employee satisfaction and motivation, which is the aim of this thesis.
Description
Subject(s)
Spokojenost, motivace, odměňování, komunikace, vztahy na pracovišti, benefity, statistické metody, dotazníkové šetření, Satisfaction, Motivation, Remuneration, Work Relationships, Benefits, Communication, Statistical Methods, Questionnaire Survey
Citation
ISSN
ISBN