Vliv literárních projektů v předškolním vzdělávání na čtenářskou gramotnost žáků 1. třídy ZŠ

Abstract
Diplomová práce se zabývá rozvojem čtenářské gramotnosti v předškolním vzdělávání. Čtenářskou gramotnost lze rozvíjet pomocí postupného seznamování dětí s literaturou, vytváření vztahu ke knize a motivací k pozdější vlastní četbě. Diplomová práce je rozdělena na tři části. V teoretické části se zaměřujeme na vývoj dítěte, předčtenářské období, přístup pedagoga ke čtení a faktory, které dítě z hlediska čtenářství nejvíce ovlivňují. V praktické části je představen literární projekt a experimentální výuka dětí předškolního věku, zaměřená na rozvoj čtenářských kompetencí. K projektu jsou přiloženy fotografie. Ve výzkumné části se zabýváme výzkumným šetřením, které pomocí dotazníku srovnává úroveň čtenářské gramotnosti u žáků 1.tříd základních škol.
The diploma thesis focuses on the development of reading literacy in pre-school education. Reading literacy can be developed by a gradual process of making children become familiar with literature, building their attitude towards books, and motivating them to read books on their own. The theoretical part deals with child development theories, pre-reading period, teacher attitude to reading, and important factors influencing children's reading literacy. In the practical part the literary project is presented and experimental teaching focusing on the development of reading competence is described. The project is supplemented with photographs. In the research part the levels of first-grade pupils´ reading literary skills are compared by means of a questionnaire.
Description
Subject(s)
Čtenářská gramotnost, porozumění textu, literární projekt, předškolní vzdělávání, experimentální výuka, dotazník, dětské čtenářství, Reading literacy, reading comprehension, literary project, pre-school education, experimental teaching, questionnaire, children's passion for reading
Citation
ISSN
ISBN