Hodnocení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska v ČR

Abstract
Předmětem této diplomové práce je problematika volby metody odpisování a její vliv na výši daně z příjmů právnických osob v kontextu současné legislativy České republiky. V první části diplomové práce jsou popsány základy účetnictví, jeho vývoj, účetní standardy, zásady, metody odpisování a další. Dále je charakterizován dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska. V praktické části je popsán majetek podniku, jeho inventární karty, odpisové plány a příklady volby metody odpisování. Následně je v práci zachycena komparace vlivu rozdílného zachycení dlouhodobého hmotného majetku na hospodářský výsledek podniku a na základ daně. Popsány jsou i rezervy podniku, které mají také vliv na daňovou optimalizaci. V závěrečné části jsou shrnuty získané poznatky, zformulovány závěry a zhodnocení výzkumných otázek.
The topic of this thesis is the issue of selecting the most suitable depreciation method and its impact on the level of corporate income tax in the context of the current legislation of the Czech Republic. The first part of this thesis describes the basics of accounting, its development, accounting standards, principles, depreciation methods and so on. Subsequently, fixed assets are characterized from the accounting and tax perspective. The practical part describes the assets of the company, its inventory cards, depreciation plans and specific options of depreciation methods. Furthermore, this thesis, also analyses of the effect of different recording of tangible fixed assets on the economic result of the company and the tax base. The company provisions are also described as they have an impact on tax optimization. In the end, the acquired knowledge is summarized, the conclusions are formulated and the research questions are evaluated.
Description
Subject(s)
Daňová optimalizace, dlouhodobý majetek, finanční účetnictví, rezervy, Financial Accounting, Fixed Assets, Tax Optimization, Provisions
Citation
ISSN
ISBN