Oceňování podniku a jeho specifika

Title Alternative:Evaluation of Company and its Specifics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The dissertation deals with assessing a firm and its specificities. The first part of the thesis is devoted to the firm as an object of assessing, and stimulations for a firm assessing. Further, it explains market, internal and objective firm value as possible approaches to assessing. The conclusion of the first chapter is addressed to subjects which can assess and the procedure of working out the assessment. The second part deals with valuation of a firm by means of financial and strategic analysis. The third part characterises basic methods of firm assessing. The emphasis is put on proprietorial and revenues methods. Assessment of a fictive firm VPTZ Ltd., which produces plastic technological systems, is realized in the last fourth part. The firm is assessed by three chosen methods, attained results are summarized and a method for the final firm value formulation is chosen.
Diplomová práce se zabývá oceňováním podniku a jeho specifiky. První část práce se věnuje podniku jako předmětu ocenění či podnětům pro oceňování podniku. Dále vysvětluje tržní, subjektivní a objektivizovanou hodnotu podniku jako možné přístupy k ocenění. Závěr první kapitoly je věnován subjektům, které mohou oceňovat a postupu při zpracování ocenění. Druhá část práce se zabývá hodnocením podniku prostřednictvím finanční a strategické analýzy. Třetí část práce charakterizuje základní metody oceňování podniku. Hlavní důraz je přitom kladen na majetkové a výnosové metody. V poslední čtvrté části práce je provedeno ocenění fiktivní společnosti VPTZ s.r.o., která se zabývá výrobou plastových technologických zařízení. Společnost je oceněna třemi zvolenými metodami, následně jsou shrnuty dosažené výsledky a je vybrána metoda pro konečné stanovení hodnoty podniku.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 116 s., 16 s. obr. příloh.
Subject(s)
discounted cash flow, diskont rate, economic value added, financial analysis, company value, evaluation of company, working capital, return, risk, strategic analysis, substance value of the company, market value of the firm, adjusted present value, book value of the company, weighted average cost of capital, free cash flow to the equity, free cash flow to the firm, diskontovaný peněžní tok, diskontní míra, ekonomická přidaná hodnota, finanční analýza, hodnota podniku, oceňování podniku, pracovní kapitál, rentabilita, riziko, strategická analýza, substanční hodnota podniku, tržní hodnota podniku, upravená současná hodnota, účetní hodnota podniku, vážené kapitálové náklady, volný peněžní tok pro vlastníky, volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele
Citation
ISSN
ISBN