Komunikace s člověkem s disociální poruchou osobnosti

Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o komunikaci s lidmi postiženými disociální poruchou. Nejprve se práce zaměřuje na jednotlivé typy poruch a jejich odbornou klasifikaci. Teprve poté podrobně rozebírá DPO, například způsob, jakým se člověk postižený touto poruchou chová. Stěžejní částí práce je rozbor komunikace s osobou s DPO, a to průběh rozhovoru, důsledky, jež z něj plynou a návod, jak se chovat, pokud nás tato osoba ohrožuje.
This bachelor thesis explores the communication with people with DissociativeIdentity Disorder. Firstly, the thesis focuses on individual types of disordersand their professional classification. Than it analyses the DID such as how a person affected by the disorder behaves. The main part of the thesis is the analysis of the communication with the person with the DID. The course of speech, the consequences of it, and the instructions on how to behave if this person threatens us.
Description
Subject(s)
osobnost, nebezpečná osobnost, porucha osobnosti, psychopatie, sociopatie, disociální porucha osobnosti, komunikace, personality, dangerous personality, personality disorder, psychopathy, sociopathia, dissociative identity disorder, communication
Citation
ISSN
ISBN