Měření průtoku spalinovou klapkou na výrobní lince

Title Alternative:Flow measurement of exhaust control valve on the production line.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem této diplomové práce je provést studii měřících metod a samotné měření průtoku spalinovou klapkou, sloužící k recirkulaci spalin pro dieselové motory. Práce se zabývá problematikou měření průtoku, které je součástí procesu výstupní kontroly na výrobní lince. Jsou definovány základní pojmy a vztahy z oblasti mechaniky tekutin. Následně jsou stanoveny dostupné metody a současné možnosti měření průtoku vzduchu s důrazným akcentem na průmyslovou použitelnost. Uvedeny jsou výhody a nevýhody jednotlivých metod. Dále je stručně popsán princip recirkulace spalin, struktura spalinové klapky a jednotlivé součásti zpětnovazebního vedení výfukových plynů. Krátce je nastíněna struktura linky a detailně rozebráno kontrolní stanoviště pro měření průtoku klapkou, včetně modelu měřícího systému vytvořeného v kreslícím programu pro strojní inženýrství VariCAD. Práce je zaměřena na popis navržené metody LFE, jsou zde uvedeny výpočty hmotnostního průtoku, tlakových ztrát a nastavení regulace na žádanou hodnotu pro stanovení povoleného rozsahu průtoku klapkou. Součástí práce je vytvoření aplikace ve vývojovém prostředí LabVIEW pro realizaci měření a ovládání průtoku spalinovou klapkou, vyhodnocení pomocí počítačové měřící karty od National Instruments. Závěrečná část je věnována zpracování naměřených dat a zhodnocení realizace měřícího systému kontroly průtoku na výrobní lince.
The subject of this diploma thesis is to make a study of the measuring methods and flow measurement in exhaust control valve serving for exhaust gas recirculation in diesel engines. The thesis describes a problem of a flow measurement as a part of the final inspection process of the production line. Some basic terms and relations in the fluid of liquid mechanics are defined. The thesis contains of available methods and current possibilities of measuring the air flow with a view of application in the industry. The important advantages and disadvantages of each method are present. Furthermore, the thesis describes the exhaust gas recirculation principle, the structure of the exhaust control valve and each part of the exhaust gas feedback line. The structure of the line is briefly introduced and the control station for the flow measurement in the exhaust control valve is analyzed in detail. Including the model of the measuring system created in the drawing program for mechanical engineering VariCAD. The thesis focusing on description of the suggested method LFE and quotes calculations of mass flow, pressure losses and setup of the regulation on the desired requested value for determining the acceptable range of the flow rate in the exhaust control valve. A part of the thesis is to create application in the developmental program LabVIEW to implement the measurement and the flow control in the exhaust control valve, the evaluation using of the computer measuring card by the National Instruments. The final part is devoted to the data processing and to evaluate the realization of the measure system of the flow control on the production line.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 95 s
Subject(s)
diesel engines, exhaust gas recirculation, exhaust control valve, flow measure, method lfe, labview, dieselové motory, recirkulace spalin, spalinová klapka, měření průtoku, metoda lfe, labview
Citation
ISSN
ISBN