Právní aspekty smlouvy o zájezdu v praxi

Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje právní tematice v souvislosti s cestovním právem. Hlavní pozici v této práci má smlouva o zájezdu z pohledu legislativy nejen České republiky, ale také Evropské unie. První část práce se zabývá teoretickou průpravou zaměřenou na podstatné pojmy a jednotlivé právní normy v rámci cestovního práva. Je zde popsán vývoj právní úpravy podnikání v oblasti cestovního ruchu, dále je v práci uvedeno základní vymezení právní úpravy zájezdu, které je podrobněji rozebráno v kapitole věnující se ustanovením nového občanského zákoníku. Druhá část práce se zabývá rozborem smlouvy o zájezdu určité cestovní kanceláře, jejíž součástí jsou další smluvní ujednání, a právě tato ujednání jsou v této práci detailně vymezena. V závěru práce je představen vlastní návrh smlouvy o zájezdu vytvořený autorkou této bakalářské práce.
This bachelor thesis deals with the legal aspects of the travel contracts. Travel contract, from the point of view of not only the Czech Republic legislation but also of the European Union legislation, has the main position in this thesis. The first part is focused on the theoretical background which introduces significant terms and individual legal norms in the context of travel law. Development of law regulations in the field of tourism is described. The second part is devoted to an analysis of the travel contract of a specific travel agency where general terms and conditions are discussed in more detail. The very last part of the thesis contains a draft of a travel contract which was drawn up by the author of this thesis.
Description
Subject(s)
cestovní kancelář, nový občanský zákoník, pořadatel, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU), smlouva o zájezdu, účastník zájezdu, zákazník, zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti cestovního ruchu, customer, European Parliament and Council of the European Union guideline, new civil code, organizer, tourism law, tour participant, travel agency, travel contract
Citation
ISSN
ISBN