Manipulativní komunikace se zaměřením na pomluvu

Abstract
Tématem bakalářské práce je manipulativní komunikace se zaměřením na pomluvu. První část práce je věnována vysvětlení pojmu manipulace v mezilidských vztazích a její definice. Dále následuje schéma manipulativních způsobů jednání a typologie jednotlivých manipulátorů, následky manipulace a možnosti obrany proti ní. Druhá část práce se pak zabývá pomluvou jakožto nástrojem manipulace. Vysvětlením pomluvy z hlediska evoluční psychologie a její působení v interpersonálních vztazích.
The theme of the bachelor thesis is a manipulative communication with a focus on defamation or gossip. The first part of thesis is devoted to explaining the definition and concept of manipulation in interpersonal relationships. This is followed by the scheme of manipulative ways of negotiation and typology of individual manipulators. The first part of thesis is closed with consequences of manipulation and defense against it. The second part of thesis deals with defamation as a tool of manipulation. At the end of thesis is explanation of defamation in terms of evolutionary psychology and its interpersonal relationships.
Description
Subject(s)
komunikace, mezilidské vztahy, manipulace, manipulátor, oběť, asertivita, gossip, communication, interpersonal relationships, manipulation, manipulator, victim, assertiveness, gossip
Citation
ISSN
ISBN