Kvalita lidských zdrojů a konkurenceschopnost regionu se zaměřením na Liberecký a Ústecký kraj

Abstract
Cílem diplomové práce je analyzovat lidské zdroje a jejich vliv na regionální konkurenceschopnost se zaměřením na Ústecký a Liberecký kraj. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní faktory konkurenceschopnosti, dále jsou definovány základní pojmy spojené s trhem práce a kvalitou lidských zdrojů. Praktická část se věnuje charakteristice vybraného regionu z pohledu vymezených faktorů, poté následuje analýza lidských zdrojů v daném regionu a nakonec je provedena komparace Ústeckého a Libereckého kraje z pohledu konkurenceschopnosti a kvality lidských zdrojů.
The aim of this thesis is to analyse human resources and its impact on regional competitiveness, focusing on the Ústí nad Labem and Liberec Districts. The work itself is divided into a theoretical and practical part. The theoretical one defines the basic factors of competitiveness, it also gives a definition of the basic concepts related to the labour market and the quality of human resources. The practical part deals with the characteristics of the selected region in terms of defined factors, followed by an analysis of human resources in the region and ultimately the comparison of the Ústí nad Labem District and the Liberec District in terms of competitiveness and human resources.
Description
Subject(s)
lidské zdroje, nezaměstnanost, regionální konkurenceschopnost, trh práce, vzdělanost, human resources, unemployment, regional competitiveness, labour market, education
Citation
ISSN
ISBN