Rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra ve vzdělávacím procesu

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá rodinami s dětmi s poruchami autistického spektra ve vzdělávacímprocesu. Respondenty příběhu jsou rodiče čtyř chlapců, jenž trpí různými formani tohoto postižení.Text nabízí osobní pohled na přístup k dětem s poruchami autistického spektra ve vzdělávacímsystému.Rozvržení diplomové práce nevychází z tradičního dělení na část teoretickou a část empirickou, alepraktické pasáže se prolínají s teoretickými zjištěními z odborné literatury. Pro praktickou část, tedyoblast výzkumného úkolu byl zvolen kvalitativní design, konkrétně narativní rozhovory, v němžrespondenti spontánně vyprávějí svůj životní příběh. Cílem je zjištění, jak rodiny s dětmi sporuchou autistického spektra subjektivně hodnotí svoji roli a pozici ve vzdělávacím systému. Zvýstupů je patrné, že pro rodiče jsou stěžejní témata přístupu učitelů, asistentů pedagoga, vedeníškoly a budoucnosti jejich dětí.
This thesis deals with families with children with autism spectrum disorders in the educationalprocess. The actors of the story are the parents of the four boys, who suffer from the various formsof this disability. The text offers a personal view of access to children with autism spectrumdisorders in the educational system.The layout of the thesis is not based on the traditional division into the theoretical part and theempirical part, but the practical passages mingle with the theoretical findings from the scientificliterature. For the practical part, ie area of the research task, a qualitative design was chosen,specifically narrative interviews, in which respondents spontaneously tell their life story. The aim isto find out how families with children with autism spectrum disorder subjectively evaluate their roleand position in the educational system. It is clear from the outcomes that the attitudes of teachers,teaching assistants, school management and the future of their children are the crucial topics forparents.
Description
Subject(s)
poruchy autistického spektra, autismus, osobnost učitele, osobnost asistenta pedagoga, inkluze, komunikace, vzdělávání, rodič ? učitel ? asistent pedagoga ? škola, autism spectrum disorders, autism, teacher's personality, personality of teacher's assistant, inclusion, communication, education, parent ? teacher ? teacher's assistant ? school
Citation
ISSN
ISBN