Logopedická prevence u dětí předškolního věku

Title Alternative:Pre-school Children logopaedie Prevention
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis made an inquiry into the problems of logopaedic prevention. The goal was to verify the efficacy of pre-school logopaedic prevention methods. The work was divided into two areas. The theoretical part described impaired communication ability, its causes and diagnostics, using the elaboration and presentation of professional sources. The practical part ascertained the efficacy of logopaedic prevention methods by direct work with a group of 20 children in an ordinary nursery school. In addition to basic processes and methods common for the communication development, the prevention was aimed mainly at developing the skills of speech organs and phonemic hearing by the form of games and activities that support sensual perception, skills and coordination. The emphasis was laid on natural incorporation of the training into everyday activities and games of a child. The results confirmed that an aimed logopaedic prevention can influence the development of child´s speech from the point of view of voice disorder and dyslalia occurence.
Bakalářská práce se zabývala problematikou logopedické prevence. Jejím cílem bylo ověření účinnosti metod logopedické prevence v předškolním věku. Práci tvořily dvě oblasti. Teoretická část pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala narušenou komunikační schopnost, její příčiny a diagnostiku. Praktická část zjišťovala účinnost metod logopedické prevence formou přímé práce s 20 dětmi v běžné mateřské škole. Kromě základních postupů a metod společných pro rozvoj komunikace se prevence zaměřovala především na rozvoj obratnosti mluvidel a fonematického sluchu formou her a využití činností, které podporují smyslové vnímání, obratnost a koordinaci. Byl kladen důraz na to, aby se cvičení mohla přirozeně začlenit do každodenních činností a her dítěte. Výsledky potvrdily, že cílená logopedická prevence může ovlivnit vývoj dětské řeči z hlediska poruch hlasu a výskytu dyslalií.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 66
Subject(s)
logopaedic prevention, phonemic hearing, dyslalia, orientational logopaedic examination, preventive logopaedic moments, logopedická prevence, fonematický sluch, dyslalie, orientační logopedické vyšetření, preventivní logopedické chvilky
Citation
ISSN
ISBN