Návrh Team Management Systemu (TMS) na analytické úrovni

Title Alternative:Analytic design of Team Management System (TMS)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V hospodářském prostředí vznikají nejrůznější formy pracovních týmů, jako reakce subjektů na snahu využít co nejvíce potenciál pracovníků. Pro projektové, rozsáhlé, či virtuální týmy je nutné zajistit podporu pro jejich vnitřní a vnější interakce. Na trhu s produkty poskytujícími nástroje s funkcemi pro tvorbu takovýchto podnikových agend - TMS, jsou nejznámější a zřejmě i nejvíce nasazovanými produkty od společností IBM a Microsoft. Lze očekávat, že tyto nadnárodní korporace si mohou dovolit investovat značné prostředky do jejich výzkumu a vývoje, tak aby se co nejlépe přizpůsobily trendu potřeb organizací. Převážná část této práce tyto i ostatní alternativní produkty zkoumá. Zároveň obsahuje teoretická východiska pro pochopení podstaty interakce mezi lidmi, podporovanou výpočetní technikou. Správně nasazený TMS zlepšuje spolupráci mezi profesionály, umožňuje nacházet nové netradiční řešení, napomáhá k rozhodování, k práci na společných úkolech a manažerům kontrolovat plnění úkolů. Podílí se tedy na vytváření intelektuálního, znalostního kapitálu, na kterém je ekonomicky závislá většina hospodářských subjektů.
There are various forms of teams in the economic environments, as a response to the efforts of organizations - to effectively use workers skills. For projects, large or virtual teams, it is necessary to ensure support for their internal and external interaction. At the market in providing instruments with functions for the creation of such corporate agendas - TMS, the best known products is from IBM or Microsoft corporations. It can be expected that these multinational corporations can afford to invest significant resources in their research and development in order to best adapt to the trend of the needs of organizations. The bulk of this work investigates these and other alternative products. It also contains a theoretical background for understanding the very nature of interaction between people, supported by computer technology. Properly mounted TMS improves cooperation between professionals, allows to find new innovative solutions, helping to decide, to work on common tasks and helps managers to monitor the performance of tasks. TMS can create knowledge capital, which is very important for economic subjects.
Description
katedra: KIN; rozsah: 92 s.
Subject(s)
team management systém, microsoft outlook, exchange, sharepoint, ibm lotus notes, domino, spolupráce podporovaná počítačem, groupware, systém pro podporu spolupráce, team management system, microsoft outlook, microsoft exchange, sharepoint, ibm lotus notes, domino, computer supported collaborative work, workgroup support system
Citation
ISSN
ISBN