Mobilita obyvatel v okrese Jičín

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním mobility obyvatel v okrese Jičín. Pro její hodnocení je použita metoda gravitačního modelu. Ten zjišťuje všechny prostorové interakce jednotlivých obcí v okrese Jičín. Dále je určována míra prostorových interakcí zjištěných vztahů. Tyto hodnoty jsou následně porovnány s daty o dojížďce do zaměstnání a škol podle sčítání lidu, domů a bytů. V závěrečné části se zkoumá naplňování potenciálu mobility obyvatel. Jde o porovnání mír prostorových interakcí v těchto úsecích zjištěných gravitačním modelem a reálnými daty o frekvenci vozidel ze sčítání dopravy.
This bachelor thesis deals with exploration of population mobility in the Jičín district. The method of gravity modeling is used for its evaluation. It investigates all spatial interactions of individual municipalities in Jičín district. Furthermore, the degree of spatial interactions of established relationships is determined. These values are then compared with dates of employment and schools according to the census, houses and flats. The final part examines the fulfillment of the population mobility potential. It is a comparison of spatial interactions ratios in selected sections determined by gravity model and actual vehicle frequency data from traffic census.
Description
Subject(s)
Mobilita obyvatel, Doprava, Gravitační model, Prostorové interakce, Okres Jičín, Mobility of inhabitants, Transport, Gravity model, Spatial interaction, Jičín district
Citation
ISSN
ISBN