Komunikační strategie vybrané firmy

Abstract
Tato diplomová práce pojednává o problematice komunikačních strategií firem, které vyrábějí hořické trubičky. Hlavním cílem je zhodnotit současnou marketingovou komunikaci vybrané firmy Petráčkovy hořické trubičky a navrhnout její vhodnou optimalizaci. V první části práce jsou představeny zejména jednotlivé komunikační nástroje marketingu. Druhá část se zabývá detailním popisem zvolené firmy a srovnáním marketingové komunikace zbývajících 8 konkurenčních firem. Pro zmapování toho, jakým způsobem vnímá veřejnost trh s hořickými trubičkami, byl proveden marketingový výzkum. Jak bylo předpokládáno, tak nevnímá jednotlivé výrobce hořických trubiček, nýbrž se pouze při koupi soustředí na produkt jako takový. Z tohoto důvodu byly doporučeny pouze drobné marketingové aktivity. Také byla navržena nová řada trubiček zaměřených na zdravý životní styl, čímž by se firma výrazně odlišila od ostatních výrobců. Tyto navržené strategie by firmě měly pomoci lépe dosáhnout svých vytyčených cílů a být podkladem pro správné zapojení marketingových činností.
This diploma thesis deals with communication strategies of companies that produce Hořice Tubes (Hořické trubičky). The main aim is to evaluate current marketing communication of selected company called Petráčkovy Hořice Tubes and to propose its suitable optimization. The first part of this thesis introduces especially individual marketing communication tools. The second part deals with the detailed description of the selected company together with comparison of marketing communication of its eight competitors. It was made a market research in order to map the situation how the market of Hořice Tubes is perceived by the public. As expected, the public does not perceive each manufacturer of Hořice Tubes. But the public does concentrate during purchase on the product as such. For this reason it was recommended only small-scale marketing activity. It was also designed a new product line of Hořice Tubes focusing on healthy lifestyle in order to significantly distinguish the company from other manufacturers. These suggested strategies should help the company better achieve its goals and be the basis for the appropriate inclusion of marketing activities.
Description
Subject(s)
Komunikační strategie, komunikační nástroje marketingu, průzkum trhu, optimalizace marketingové komunikace, Hořické trubičky, Communication strategy, marketing communication tools, market research, optimization of marketing communication, Hořice Tubes
Citation
ISSN
ISBN