Vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra ve speciální škole

Abstract
Tématem předložené bakalářské práce je vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra ve speciální škole. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části byla krátce připomenuta historie poruch autistického spektra, definice, triáda problémových oblastí a klasifikace poruch autistického spektra. Dále byly v práci popsány různé metody, formy, zásady a principy, které se používají ve vzdělávacím procesu se žáky s poruchou autistického spektra. Druhou částí práce je praktická část, která se zabývala kvalitativním průzkumem. V průzkumném šetření byly použity empirické metody jako např. strukturované rozhovory s pedagogy a rodiči, pozorování žáků a studium dokumentace žáků. Smyslem bakalářské práce bylo informovat o možnostech vzdělávacích metod a forem, které se používají při vzdělávání žáků s PAS ve speciální škole, a zhodnotit jejich přínos pro praxi.
This bachelor thesis deals with the topic of the education of pupils with an autism spectrum disorder in a special primary school. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. History of autism spectrum disorder, definition, the triad of problematic areas and the classification of autism spectrum disorders are briefly mentioned in the theoretical part. Next, various methods, forms, rules and principles which are used in the educational process of pupils with ASD are described in the theoretical part. The practical part of the thesis includes qualitative analysis. Empirical methods, for instance, structured interviews with teachers and parents, pupil observation and analysis of pupils' documents were used in the research. This bachelor thesis aims to provide more information about the methods and forms used in the education of pupils with ASD in a special primary school and to evaluate their benefits for the practice.
Description
Subject(s)
porucha autistického spektra (PAS), vzdělávací proces, žáci, základní škola speciální, vzdělávací metody, autism spectrum disorder (ASD), educational process, pupils, special primary school, educational methods
Citation
ISSN
ISBN