Vzdělávání dítěte se sluchovým postižením v podmínkách běžné mateřské školy

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání dítěte se sluchovou vadou v běžné mateřské škole. Cílem bakalářské práce je podat teoretické vymezení dané problematiky a pomocí dotazníkového šetření zjistit vybavenost mateřských škol pomůckami pro děti se sluchovou vadou a popsat jakým způsobem jsou využívány k naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se zabývá sluchem, druhá předškolním vzděláváním. Poslední kapitola je věnována specifikům vzdělávacích potřeb u dítěte se sluchovou vadou v běžné mateřské škole. Praktická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První se zabývá metodologickými aspekty práce a druhá interpretací a vyhodnocením dat. Snaží se podat ucelený přehled pomůcek, kterými jsou mateřské školy vybavené.
The bachelor thesis deals with the issue of education of a child with hearing impairment in a mainstream kindergarten. The aim of the bachelor thesis is to provide a theoretical definition of the issue and to use a questionnaire survey to determine the equipment of kindergartens with aids for children with hearing impairment and to describe how they are used to meet the objectives of the Framework Educational Programme for preschool education. The theoretical part is divided into three main chapters. The first chapter deals with hearing, the second with preschool education. The last chapter is devoted to the specifics of the educational needs of a child with a hearing impairment in a mainstream kindergarten. The practical part is divided into two main chapters. The first deals with the methodological aspects of the work and the second with the interpretation and evaluation of the data. It attempts to give a comprehensive overview of the aids with which kindergartens are equipped.
Description
Subject(s)
sluchová vada, pomůcky, předškolní vzdělávání, rámcový vzdělávací program, inkluze, mateřská škola
Citation
ISSN
ISBN