Inspirace kroji z Kyjovska pro žakárové tkaniny

Abstract
Tato bakalářská práce zahrnuje zpracování tématu Inspirace kroji z Kyjovska prožakárové tkaniny. Vzniklo celkem šest vzorů, zpracovaných v programu EATDesignScope victor, a tři varianty od každého desénu. Zkušebně byly realizoványvšechny varianty od každého vzoru, finálně byly pro každý vzor vybrané dvě varianty. Zkoušky i realizace vzorů se zhotovovaly tkalcovskou technologií, konkrétně na žakárovém tkací stroji. Všechny finálně utkané vzory mají jednu barevnost, jen některé zkušební vzory se tkaly v jiné barvě. Finálním záměrem bylo vytvořením kolekce tkanin, ta je doplněna vzorníkem s barevnými variantami a vzory, které se netkaly finálně. Barevnost vzorů vychází z tradiční barevnosti krojů z Kyjovska, která se používá dodnes. Nejpoužívanější barvy na krojích jsou červená a bílá, proto jsem na finální tkaniny zvolila červenobílou barevnost.
This bachelor thesis includes elaboration of the theme Inspiration of folk costume fromKyjov for jacquard fabrics. A total of six patterns were developed in the EATDesignScope victor software, and three variants from each pattern. All variants fromeach design were realized on a trial basis, and two variants were finally selected foreach design. Tests and realization of patterns were made by weaving technology,specifically on jacquard weaving machine. All final woven patterns have one color, onlysome test patterns were woven in a different color. The final intention was to create acollection of fabrics, which is supplemented with a swatch with color variants andpatterns that did not weave.The color scheme is based on the traditional color scheme of folk costumes from Kyjov,which is still used today. The most used colors on costumes are red and white, so Ichose red and white colors for the final fabrics.
Description
Subject(s)
folklor, kroje, Kyjovsko, žakárová tkanina, inspirace, výšivka, motiv, tradice, folklore, folk costume, Kyjov region, jacquard fabric, inspiration, embroidery, motif, tradition
Citation
ISSN
ISBN