Stres a syndrom vyhoření

Title Alternative:Stress and burnout syndrome
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce s názvem Stres a syndrom vyhoření se zaměřovala na bližší specifikaci pojmů stres a syndrom vyhoření. Hlavním cílem práce bylo zjistit možný výskyt syndromu vyhoření u pedagogů mateřských škol v okrese Jablonec nad Nisou. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Byly jimi teoretická a praktická část. Teoretická část práce se zaměřovala nejprve na pojem stres a v druhé podkapitole objasňovala termín syndrom vyhoření. V podkapitole s názvem Stres se zaměřovala na vymezení pojmu stres, různé typy stresu, stresory a stresové situace, příčiny, projevy stresu a samozřejmě důležitá byla také prevence a zvládnutí stresu. V podkapitole Syndrom vyhoření objasňovala historický vývoj tohoto termínu, vymezovala pojem syndrom vyhoření, přibližovala příznaky a rizikové faktory pojmu, popisovala jednotlivá stádia vývoje a druhy syndromu vyhoření. Samozřejmě nedílnou součástí byla také diagnostika problematiky syndromu vyhoření, následné varianty pomoci při výskytu syndromu vyhoření a neméně důležitá oblast prevence. V praktické části práce evalvovala ohrožení pedagogů syndromem vyhoření z různých hledisek. Ohrožení syndromem vyhoření u pedagogů z různých hledisek pohledu bylo graficky zpracováno i s krátkým komentářem výsledku.
This bachelor essay which is called Stress And Burn-out Syndrome was focused on closer examination of stress and burn-out syndrome. The main object of this bachelor work was to find out the posibility whether pre-school teachers from Jablonec nad Nisou district suffer from this syndrome. This bachelor paper consisted of two crucial parts, theoretical and practical. The theoretical part of the work focused primarily on stress and also explained the term burn-out syndrome. Theoretical part of the work focused in the subhead called Stress on specification of the term stress, various types of stress, stressors, stressfull situations, causes and manifestation of stress. Description of ways preventing and coping with stress became an essential part of the work too. In the subhead called Burn-out Syndrome the historical development of this term is explained as well as its meaning, its symptoms and risk factors; it also described individual stages of development and different types of the syndrome. Diagnostics of the burn-out syndrome followed by various alternatives of treatment and prevention were also integral parts of the paper. This bachelor work evaluated in its practical part the risk of being affected by the burn-out syndrome for teachers from various points of view. The different views were presented graphically with a short commentary.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1CD; rozsah: 75 s., 3 s. obr. příloh
Subject(s)
stres, syndrom vyhoření, stresory, stresová situace, prevence a zvládnutí stresu, eustres a distres, sociální fobie, příčiny a projevy stresu, vymezení pojmu syndrom vyhoření, historie termínu syndrom vyhoření, psychické, fyzické a sociální příznaky, rizikové a protektivní faktory, syndrom obnošení, syndrom podcenění, diagnostika syndromu vyhoření, inventář projevů syndromu vyhoření, supervize, stress, burnout syndrome, stressors, stress situation, prevention and management of stress, eustress and distress, social phobia, causes and manifestation of stress, definition of the term burn-out syndrome, history of the term burn-out syndrome, psychological, physical and social symptoms, danger and protective factors, worn-out syndrome, undervaluation syndrome, diagnostics of the burnout syndrome, list of the burnout syndrome symptom, supervision
Citation
ISSN
ISBN