Didaktické prostředky v ekonomických předmětech na SŠ

Abstract
Cílem bakalářské práce s názvem Didaktické prostředky v ekonomických předmětech na SŠ je prostudovat projektované kurikulum ekonomických předmětů ve vztahu k efektivnímu využívání didaktických prostředků v systému výuky a vytvořit soubor praktických námětů pro konkrétní výuku. Na základě prostudování Rámcového vzdělávacího programu pro odborné vzdělávání a Školního vzdělávacího programu a odborné literatury k didaktickým prostředkům byl navržen seznam otázek pro rozhovor s vyučující. Pro porovnání škály aplikovaných didaktických prostředků byla pozornost zaměřena na více pedagogů. Následně bylo provedeno pozorování ve vyučovací hodině, jehož cílem bylo zjistit využívané didaktické prostředky ve výuce. Formou dotazníku byli osloveni i žáci. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jakou formou žáci nejlépe získávají informace a jaké jim chybí materiální didaktické prostředky ve výuce, konkrétně v předmětu Ekonomika. Byl navržen soubor praktických námětů, které lze použít plošně na libovolných odborných školách.
Bachelor thesis titled Didactic Resources in the Teaching of Economic subjects at Secondary schools aims to study the project curriculum of economical subjects in relation to the effective use of didactic resources in the teaching system and to create a set of practical suggestions for specific teaching. Based on the study of the Framework and the School curriculum and specialised literature about didactic resources, the list of questions for an interview with a teacher was designed. To compare the teaching resources used in teaching, another teacher was approached. Subsequently, lesson observation was carried out, aiming to identify the didactic resources used in the teaching. Even pupils were asked to fill in the questionnaire. The aim of the questionnaire survey was to find out by which method pupils get the best information and what material didactic resources are lacking in their teaching, specifically in the subject of Economics. A set of practical suggestions, which can be used extensively at any school specialized in Economics, has been designed.
Description
Subject(s)
rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, didaktické prostředky, framework educational program, school education program, Didactic Resources
Citation
ISSN
ISBN