Pověsti jilemnického regionu. Od původních kronikářských zápisů po moderní literární ztvárnění

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání vybraných pověstí zapsaných kronikáři a na jejich literární zpracování. Teoretická část se zabývá Jilemnickem, představuje obce patřící do tohoto regionu a podrobněji charakterizuje ty, které jsou pro komparaci významné. Popisuje kroniku jako dějepisecký žánr a její strukturu. Pozornost je upřena také na pověst jako literární žánr a na vydávání pověstí v této oblasti. Praktická část se věnuje komparaci vybrané lidové látky stejného tématu, srovnání kronikářských zápisů s jejich literárními protějšky. Vyzdvihuje individuální přístupy jednotlivých autorů při zpracování folklorní látky, strukturální změny vyprávění a využití výrazových prostředků.
This bachelor thesis deals with a comparison of selected legends written by chroniclers and their literary rendering. The theoretical part follows up the Jilemnice region, presents its municipalities belonging to this region and characterizes in detail those that are important for the comparison. The work describes the chronicle as a historiographical genre and its structure. The work also focuses on the legend as a literary genre and on their publishing in this area. The practical part is dedicated to the comparison of chosen regional folk topics with the same theme, the comparison of the chroniclers' records with their literary counterparts. The work elevates individual approaches of the authors of processing the folk topics, structural changes of the narrative and the use of means of expression.
Description
Subject(s)
Pověst, regionální lidová látka, kronika, pamětní kniha, komparace, Jilemnicko, Jaromír Horáček, Luboš Y. Koláček, Eva Koudelková, Legend, regional folk topic, chronicle, commemorative book, comparison, Jilemnice region, Jaromír Horáček, Luboš Y. Koláček, Eva Koudelková
Citation
ISSN
ISBN