Anglický jazyk a specifické poruchy učení.Případová studie žáka s dyslexií.

Title Alternative:English language and specific learning difficulties.Case study of a student with dyslexia.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with implementation of individualised methods and aids to teaching English as a foreign language to a primary school student with dyslexia. The theoretical part of the thesis focuses on terminological issues, characteristics and causes along with deficits associated with dyslexia. This part further highlights the effects of dyslexia on the learning of English and principles of foreign language teaching to dyslexic learners. These theoretical findings are applied in the individualised treatment based on preliminary diagnosis. The longitudinal single case study is used as a research method in the practical part. The intervention, respecting special educational needs, weaknesses and strengths of the student, was realised once a week for six months. The post-intervention results, including the post-tests and the structured interviews, show that the individualisation of methods can contribute to an improvement in orthographic and phonological awareness as well as auditory discrimination and can lead to the decrease of student?s language anxiety
Tato bakalářská práce se zabývá implementací individualizovaných metod a pomůcek ve výuce anglického jazyka u žáka s dyslexií na prvním stupni základní školy. Teoretická část charakterizuje dyslexii a zaměřuje se na terminologii, příčiny a deficity spojené s dyslexií. Zároveň uvádí dopady dyslexie na studium angličtiny a zásady pro výuku cizího jazyka u žáků s dyslexií.Tato teoretická zjištění jsou aplikována v individualizované péči na základě počáteční diagnostiky. Longitudinální případová studie jako výzkumná metoda je použita v praktické části. Intervence zohledňující speciální vzdělávací potřeby, stejně tak jako slabé a silné stránky žáka byla realizována jednou týdně po dobu šesti měsíců. Výsledky závěrečných testů a strukturovaných rozhovorů ukazují, že individualizace metod může přispět ke zlepšení v ortografickém a fonologickém uvědomění, stejně tak jako ve sluchové diferenciaci a snížit úzkost při vyjadřování v anglickém jazyce.
Description
katedra: KAJ; přílohy: 1CD; rozsah: 64s.
Subject(s)
teaching english to primary students, dyslexia, special educational needs, individualisation, case study, multisensory instruction, tpr, výuka angličtiny u dětí mladšího školního věku, dyslexie, speciální vzdělávací potřeby, individualizace, multisenzoriální vyučování, tpr
Citation
ISSN
ISBN