Secular trends in physical development and motor performance of preschool children (theoretical background)

Title Alternative:Trendy sekularne rozwoju fizycznego i sprawności ruchowej dzieci w wieku szkolnym (teoretyczne przesłanki)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Hlavním cílem příspěvku je zaznamenání teoretických a metodologických východisek při hodnocení sekulárních trendů tělesného rozvoje a motorické výkonnosti. V příspěvku jsou analyzovány publikované poznatky ze zahraničních a domácích studií. Zahraniční studie z posledního období naznačují nebezpečné sekulární trendy. U české populace dětí poslední skutečně reprezentativní studie proběhla v roce 1987 a zaměřila se na porovnání výsledků s rokem 1966. Po roce 1987 již nejsou pro českou populaci dostupné dostatečně reprezentativní výzkumy zabývající se sekulárními trendy tělesného rozvoje a motorické výkonnosti. Sdělení představuje teoretická východiska k reprezentativnímu výzkumu sekulárních trendů tělesného rozvoje a motorické výkonnosti u dětí ve věku 11-15 let, které v současné době probíhá na 13 náhodně vybraných základních školách libereckého regionu.
Głównym celem artykułu jest prezentacja teoretycznych i metodologicznych przesłanek do oceny sekularnych trendów rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej. W artykule przedstawiono analizę opublikowanej wiedzy z opracowań zagranicznych i krajowych. Opracowania zagraniczne z ostatniego czasu wskazują na niebezpieczne trendy sekularne. W przypadku czeskiej populacji dzieci faktycznie reprezentatywne badania przeprowadzono w 1987 roku, które dotyczyły porównania wyników z 1966 rokiem. Po 1987 roku dla czeskiej populacji nie ma już dostępnych wystarczająco reprezentatywnych badań poświęconych trendom sekularnym rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej. Opracowanie przedstawia teoretyczne założenia badań reprezentatywnych trendów sekularnych rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dzieci w wieku 11-15 lat, które są obecnie prowadzone w 13 losowo wybranych szkołach podstawowych z regionu libereckiego.
The main aim of this paper is to record the theoretical and methodological background in the evaluation of secular trends in physical development and motor performance. The paper analyzed the published evidence from foreign and domestic studies. International studies from the last period of secular trends indicate dangerous. The Czech population of children last true representative of the study was conducted in 1987 and focused on comparing the results with the year 1966th. After 1987, no longer available for the Czech population is sufficiently representative of studies dealing with secular trends in physical development and motor performance. Communication is the theoretical basis for research, a representative of secular trends in physical development and motor performance in children aged 11-15 years who currently runs on 13 randomly selected primary schools in region.
Das Hauptziel dieses Beitrags ist die Feststellung von theoretischen und methodologischen Ausgangspunkten bei der Bewertung von säkularen Trends der körperlichen Entwicklung sowie den motorischen Leistungen. Der Beitrag analysiert die veröffentlichten Befunde von aus- und inländischen Studien. Die Auslandstudien der letzten Zeit zeigen die gefährlichen säkularen Trends. Bei tschechischen Kindern wurde 1987 die letzte Studie durchgeführt und mit den Ergebnissen aus dem Jahr 1966 verglichen. Nach 1987 finden sich keine ausreichenden repräsentativen Untersuchungen, die sich mit den säkularen Trends der körperlichen Entwicklung und motorischen Leistungen auseinandersetzen. Dieser Bericht stellt den theoretischen Grundstein zur repräsentativen Forschung von säkularen Trends der körperlichen Entwicklung und motorischen Leistungen bei Kindern im Alter von 11-15 Jahren dar. Diese Untersuchung verläuft in dieser Zeit an 13 zufällig ausgesuchten Grundschulen in der Region von Liberec.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN