Zhodnocení významu vybraných pojistných produktů pro krytí rizik finančních poradců

Title Alternative:Evaluation of Function of Selected Insurance Products for Covering Risks of Financial Advisers
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem optimální pojistné ochrany a následným zhodnocením významu vybraných pojistných produktů pro krytí rizik finančních poradců, kteří působí ve společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s. V teoretické části jsou popsány teoretické poznatky, které s danou problematikou souvisí. Tato část se zabývá metodou risk managementu, oblastí pojištění, právní úpravou v oblasti pojišťovnictví a finančního poradenství. Praktická část je zaměřena na analýzu rizik ohrožujících finanční poradce, komparaci podmínek vybraných pojistných produktů vybraných pojišťoven a návrhem vhodné pojistné ochrany. Na základě zjištěných poznatků je v závěrečné části zhodnocen význam pojištění pro finanční poradce.
The thesis deals with finding an optimal insurance protection and subsequent evaluation of function of selected insurance products for covering risks of financial advisors who are employed in Českomoravská stavební spořitelna, a.s., building society. The theoretical part consists of theoretical findings related to the issue. This part deals with a risk management method, fields of insurance, legislation in insurance and financial counselling. The practical part is focused on analysis of the risks threatening financial advisors, comparison of conditions of selected insurance products of selected insurance companies and a proposal of appropriate insurance protection. Based on the ascertained findings, the final part evaluates the importance of insurance for financial advisors.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN