Kalkulace a optimalizace výrobních časů při sériové výrobě

Abstract
Tato práce řeší zpracovávání časů jednotlivých pracovních úkonů v sériovévýrobě pomocí aplikace a jeho následné použití při výpočtu personáluv jednotlivých oblastech výroby.Cílem této práce je optimalizace personálu z pohledu nákladů výrobypomocí zpracování časů jednotlivých operací v procesu. Zvolený problém je řešenpomocí nástroje pro zrychlenou tvorbu analýzy. K řešení byla použita MTMmetoda, tedy metoda předem stanovených časů.Podstatou je, že za krátký časový úsek lze zpracovat velké množstvíoperací. Podařilo se dosáhnout nasazení nástroje do výroby, otestování v provozua následné plné nasazení k výpočtům.Přínosem této práce je, že nyní již může být personál plánovánna jednotlivé kalendářní týdny. Toto dříve nebylo možné.Výsledky této práce umožňují plánování personálu po jednotlivýchkalendářních týdnech, podle objemu výroby a rozdělení pracovníkůdo jednotlivých hal podle pracovního vytížení.
This work solves the processing times of individual work tasks in massproduction using an application and its subsequent use in calculating staff invarious areas of production.The aim of this work is the optimization of the staff in terms of cost ofproduction by processing times of individual operations in the process. Selectedproblem is solved through the tool for the acceleration of the analysis. For thesolution was used MTM method, a method of predetermined times.The idea is that we can handle a large number of operations in a shortperiod of time. We succeeded in deploying this tool to manufacture, test operationand then to full deployment calculations.The contribution of this work is that now staff can be planned for eachcalendar week. This was not possible before.The results of this study allow planning staff for individual calendar weeks,depending on production volume and distribution staff in individual hallsaccording to workload.
Description
Subject(s)
MTM, výpočet personálu, vytíženost pracovníků, MTM, the calculation of personnel, occupancy workers
Citation
ISSN
ISBN