Využití MS SharePoint v oblasti projektového řízení

Abstract
Cílem diplomové práce Využití MS SharePoint v oblasti projektového řízení je návrh a realizace informačního a komunikačního portálu pro zaměstnance a projektové manažery na základě zjištěných poznatků. Tento portál zefektivní komunikaci v rámci projektových týmů, umožní vytvářet logickou strukturu dokumentace k projektům, umožní úkolování členů projektových týmů atd. Rovněž tento portál bude sloužit všem zaměstnancům, kde najdou veškeré užitečné informace týkající se společnosti. V první části diplomové práce je rozebírána problematika projektového řízení, základní pojmy a nejčastější problémy, které mohou při řízení projektů nastat se zaměřením především na problém komunikace a další témata, která jsou s ní úzce spojena. V další části diplomové práce jsou popisovány typy softwarových nástrojů, které jsou vhodné pro podporu komunikace a řízení projektů. Poslední část je věnována návrhu a realizaci portálu a následnému zhodnocení řešení.
The aim of diploma thesis Utilization of MS SharePoint in project management is a proposal and implementation of information and communication portal for employees and project managers based on the results. This portal increases communication efficiency within project teams, enables to create a logical structure of project documentation, allows to assign tasks to project team members, etc. This portal will as well provide all useful information about company to every employee. The first part of the diploma thesis deals with issues of project management, basic concepts and the most frequent problems that can be encountered in project management focusing mainly on communication problems and other topics that are closely connected with it. In the following part of the diploma thesis there are described types of software tools that are suitable for supporting communication and project management. The last part is dedicated to the design and implementation of portal and subsequent evaluation of the solution.
Description
Subject(s)
Projekt, Projektové řízení, MS SharePoint, Komunikace, Týmová spolupráce, Informační portál, Project, Project Management, MS SharePoint, Communication, Teamwork, Information Portal
Citation
ISSN
ISBN