Automatické měření charakteristik krokových motorů

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem vzdálené úlohy pro měření charakteristik krokovýchmotorů. V úvodu je práce zaměřena na analýzu krokového motoru. Velký důraz je kladen předevšímna jeho charakteristiky. Praktická část se zabývá návrhem měření charakteristik krokového motoru80MPH1.300S14-01, kde jako zátěž krokového motoru je použit stejnosměrný motor DogaDO1684113B04/3059.Pro měření momentové charakteristiky je zvolen systém postupného zvyšování momentu až dovarování ztráty kroku. Využití funkce varování o ztrátě kroku je možné jen díky knihovně ACP10_MC(knihovna na řízení krokových motorů) a PLC karty X20SM1436. Tato funkce porovnává nastavenémezní hodnoty proudu s aktuálními hodnotami proudu na krokovém motoru. Funkce při dosaženímezních hodnot proudu nastaví svůj výstup na jedničku. Statická charakteristika je měřenaz rovnovážného stavu nabuzeného krokového motoru. Postupným zvyšováním zátěžného momentu sevychyluje rotor z rovnovážného stavu. Při změně polohy rotoru se aktuální hodnoty natočení rotorua zátěžného momentu zapíší do pole. Tento postup je aplikován až do varování o ztrátě kroku.Momentová charakteristika je rozdělena na dvě samostatné části. Start/stop charakteristika je založenana zvyšování zátěžného momentu, který se má z nulových otáček skokově roztočit bez ztráty kroku.Pokud krokový motor ztratí krok, zapíší se aktuální hodnoty zátěžného momentu a frekvence kroku.Charakteristika řízeného zrychlování je založena na kontinuálním zvyšování zátěžného momentu až dovarování o ztrátě kroku. Obě charakteristiky jsou měřeny v rozsahu frekvencí od 0,01 do 1,57 Hz.Jednotlivé naměřené charakteristiky se zobrazují pomocí předem naprogramovaného algoritmu pro XYgraf ve vizualizaci. Program je koncipován tak, že je možné změřit charakteristiky přímo u motorupomocí PowerPanelu a nebo přes internet. U obou těchto variant měření je možné zvolit, zda chceuživatel vyhodnotit charakteristiky manuálně nebo automaticky. Závěr práce se zabývá porovnánímnaměřených hodnot a aplikováním měření pro potřeby průmyslu. Celé měření bylo programovánov Automation studiu ve strukturovaném textu na PLC platformě od firmy B&R.
This diploma thesis deals with remote tasks to measure steppers motor characteristics. In theintroductory chapter the work focuses on analysis of stepping motors. A great emphasis is laid on itscharacteristics. The practical part deals with the measurement of characteristic of stepping motor80MPH1.300S14-01 where is used a direct motor Doga DO1684113B04/3059 as a load for the steppingmotor.For measuring a torque characteristic an increasing load was used until the warning of loss step.The functional use of warning of a loss step is able thanks to the library ACP10_MC (library forcontrolling stepping motors) and PLC card X20SM1436. This function compares settled limited valuesof stream with current values of stream of stepping motor. The function sets its number to one when itreaches the limited values. The static characteristic is measured from the balanced condition energizedstepping motor. A rotor deviates from balanced condition by progressive increase in power moment. Ifthe position of rotor changes the current values of rotor's movement are written into a field. This methodis applied until the warning of loss step. The moment characteristic is divided into two parts. Star/stopcharacteristic is based on increase of load moment which is supposed to spin from zero revolution in aleap way without loss of step. If the stepping motor loses its step, the current values of steam momentare written down as well as the frequency of step. Characteristic of controlled acceleration is based oncontinual increase of steam moment to the warning of loss step. Both characteristics are measured in ascope of frequencies from 0,01 to 1,57 Hz. The particular measured characteristics are shown thanks topre-programmed algorithm for XY graph in visualization. The program is framed in a way that it ispossible to measure characteristics right next to the motor thanks to a PowerPanel or via the Internet. Inboth options of measurement it is possible to choose if the user wants to evaluate characteristicsmanually or automatically. The conclusion of the work deals with the comparison of measured valuesand with applying measurement for industrial needs. The measurement was programmed in Automationstudio in structured text to the platform PLC by B&R company.
Description
Subject(s)
Řízení motorů, Programování PLC, Charakteristiky motorů, Krokové motory, Vizualizace, Drives control, Programming PLC, Characteristic motor, Stepper motor, Visualization
Citation
ISSN
ISBN